Tiếng nói từ cơ sở

Tạo môi trường thúc đẩy khởi nghiệp

Thứ Bảy, 06-06-2020, 04:41

Nhiều địa phương đã và đang đề ra các mục tiêu lớn về khởi nghiệp, tuy nhiên hiệu quả chưa cao.

Theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý, do công tác truyền thông khởi nghiệp còn đơn điệu; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp tạo môi trường và hành lang "nâng đỡ" khởi nghiệp chưa đồng bộ; các doanh nghiệp khởi nghiệp hạn chế trong khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh; chưa mạnh dạn áp dụng công nghệ mới nhằm cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm…

Từ yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trong giai đoạn hiện nay, thiết nghĩ trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, các mục tiêu trung hạn và dài hạn, cấp ủy chính quyền các địa phương cần coi trọng đầu tư, thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp. Trước hết là xác định, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ khởi nghiệp ở ngành, địa phương. Cần khảo sát, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái khởi nghiệp làm nền tảng. Ðồng thời, coi trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông; tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp. Gắn liền với đó, cần tiếp tục cải cách hành chính, kiến tạo môi trường khởi nghiệp thực chất, thúc đẩy khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. Cần nỗ lực kiến tạo, thúc đẩy khởi nghiệp gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp với đầy đủ các thành tố, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ðặng Lê Nam Hải