Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng "BÚA LIỀM VÀNG"

Quảng Nam đổi mới công tác vận động quần chúng

Thứ Năm, 27-02-2020, 03:06
Bộ đội Đồn Biên phòng La Êê (huyện Nam Giang) vận động người dân bảo vệ rừng, giữ gìn an ninh vùng biên giới.

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Quảng Nam luôn quan tâm đến công tác dân vận; trong đó coi công tác vận động quần chúng là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, có nhiều giải pháp tích cực trong công tác này.

Những kết quả bước đầu

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam luôn quan tâm và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai cụ thể, thiết thực nhằm đổi mới phương thức tập hợp, vận động quần chúng. Trong đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân; đồng thời giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng liên quan đời sống và sinh hoạt của người dân. Các cấp ủy đảng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, các vấn đề phát sinh, vụ việc khiếu kiện liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Thường xuyên củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và đơn vị trong tỉnh đã vận dụng linh hoạt công tác dân vận trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Thực hiện phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", các địa phương đã huy động người dân tham gia đóng góp tiền của, công sức làm nhà tình nghĩa, nhà tình thương, trụ sở thôn, trường học, nhà sinh hoạt văn hóa... Ðáng chú ý, phương thức quản lý điều hành của chính quyền địa phương ngày càng cải tiến, tạo điều kiện cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; qua đó củng cố lòng tin của nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước.

Những năm gần đây, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong công tác vận động quần chúng như: Dồn điền đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; hiến đất xây dựng giao thông nông thôn, chỉnh trang đô thị; chuyển đổi ngành, nghề, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; bảo vệ môi trường; "Câu lạc bộ kết nghĩa các xã giáp ranh phòng, chống tội phạm", "Phát hiện và tố giác tội phạm", "Tiếng kẻng an ninh", "Tổ tự quản"... Hay như các mô hình vận động nhân dân về xây dựng hệ thống chính trị: "Tọa đàm trực tuyến Ðảng với thanh niên, thanh niên với Ðảng", "Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân", "Xây dựng người cán bộ gần dân", "Diễn đàn dân chủ góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức", "Khu dân cư tự quản"... đã được các tổ chức đoàn thể ở địa phương triển khai nhân rộng; qua đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

MTTQ các cấp không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc, thành lập tổ công tác đến thăm hỏi, tuyên truyền từng hộ gia đình; phát huy vai trò 400 già làng, trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc tham gia tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách lớn của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Qua đó, động viên đồng bào các dân tộc hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua của địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Các cấp phụ nữ của tỉnh đã phát động phong trào: "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc"… và thu được những kết quả đáng mừng. Nhiều phụ nữ có những việc làm hay, tiêu biểu trong công tác vận động quần chúng được mọi người cảm phục như mô hình vận động tặng quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của bà Trần Thị Liễu, năm nay đã gần 70 tuổi (ở thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Ðông, huyện Núi Thành).

Ðổi mới phương pháp vận động

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động quần chúng ở Quảng Nam còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục. Hiện, chất lượng đội ngũ, hiệu quả hoạt động của một số cán bộ cốt cán chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động khối dân vận một số cơ sở chưa hiệu quả; nội dung, phương thức hoạt động của một số đoàn thể chính trị - xã hội chưa thật sự đổi mới; phong trào thi đua "Dân vận khéo" và các phong trào thi đua khác do MTTQ tỉnh phát động chưa sâu rộng và sức lan tỏa chưa cao. Công tác quản lý tài nguyên, đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội còn hạn chế, ảnh hưởng lớn đến công tác vận động
quần chúng.

Ðồng chí Lê Văn Dũng cho biết, để khắc phục tình trạng này, Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục đề ra những giải pháp trọng tâm trong công tác vận động quần chúng. Theo đó, Tỉnh ủy tập trung đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác dân vận; triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng về công tác dân vận. Phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn công tác xây dựng Ðảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"; tăng cường đối thoại với nhân dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời những khó khăn, kiến nghị của nhân dân; chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy dân vận; chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng có uy tín, có năng lực thực tiễn và khả năng vận động, tập hợp quần chúng. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; xây dựng và thực hiện phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin" trong đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức.

Tỉnh ủy đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết kịp thời những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân, hạn chế vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người. Ðồng thời, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của ban dân vận cấp ủy; xây dựng tổ chức MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp vững mạnh, làm cơ sở chính trị vững chắc của Ðảng, làm cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước với nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Ðẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở
địa phương.

Bài và ảnh: QUỐC VIỆT