Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng:

Phát huy vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp

Thứ Ba, 02-02-2021, 01:38

Phóng viên (PV): Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ TP Hải Phòng phát huy tốt vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp (DN), góp phần thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Theo đồng chí, kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm nổi bật là gì?

Đồng chí Đào Trọng Đức: Với quyết tâm cao và cách làm sáng tạo, thời gian qua, Thành ủy Hải Phòng đã triển khai có hiệu quả công tác củng cố, phát triển, phát huy vai trò của các tổ chức đảng trong DN. Cùng với các tổ chức đảng trong DN nhà nước vốn hoạt động nền nếp, bài bản, Thành ủy đặc biệt chú trọng xây dựng, phát triển và phát huy vai trò các tổ chức đảng trong DN ngoài nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành lập mới 176 tổ chức đảng trong các DN ngoài nhà nước, nâng số tổ chức đảng khu vực này lên 516 tổ chức đảng với hơn 8.400 đảng viên, chiếm 6,8% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Qua 10 năm, toàn thành phố thành lập 910 tổ chức công đoàn, với gần 104 nghìn đoàn viên và 89 tổ chức đoàn, hội thanh niên với hơn 10 nghìn đoàn viên, hội viên. Các tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN đã góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và dân thành phố thực hiện thắng lợi, toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra.

Bài học kinh nghiệm nổi bật qua triển khai công tác này chính là sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, sâu sát của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở. Cùng với đó, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các chủ DN hiểu đúng về vai trò, vị trí của tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN đã góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị. Từ đó, thuyết phục chủ DN tạo điều kiện thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong DN. Đồng thời, các tổ chức đảng, đoàn thể phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp, gắn với lợi ích và sự ổn định, phát triển của DN, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ DN và người lao động.
 
PV: Thực tế ở Hải Phòng cho thấy, tổ chức cơ sở đảng trong các DN đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh. Để phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục làm tốt công tác này, đồng chí thấy cần triển khai những giải pháp gì?

Đồng chí Đào Trọng Đức: Việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, giúp DN hoạt động đúng chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ DN và lên tổ chức đảng cấp trên, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đội ngũ công nhân; DN tư nhân có tổ chức đảng sẽ bảo đảm được “tính đảng” trong thực hiện các hoạt động của mình, là chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh, tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội... Thành ủy Hải Phòng chủ trương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong vận động cán bộ, đảng viên, chủ DN và người lao động cùng tham gia xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong DN. Giao trách nhiệm cho cấp ủy đảng các cấp, các đơn vị trong chỉ đạo củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các DN; định kỳ tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình, điển hình tốt. Công tác vận động cán bộ, đảng viên, chủ DN và người lao động phải được đổi mới, phù hợp đặc thù của DN; chú trọng gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, tổ chức đoàn thể với chủ DN. Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và phát triển mạnh mẽ các tổ chức đảng, đoàn thể, cũng như các đảng viên, đoàn viên mới. Các cấp ủy ưu tiên phát triển các chủ DN thành đảng viên, cơ cấu cấp ủy viên là người đứng đầu chi bộ, đảng bộ tại DN tư nhân. Thực tế chứng minh, ở những DN mà người đứng đầu có trách nhiệm và tâm huyết với tổ chức đảng thì ở đó, việc phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên thuận lợi hơn.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

VĂN TOÁN và QUANG DŨNG (Thực hiện)