Những thành tựu đáng tự hào của Đảng bộ thị xã An Nhơn nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Tư, 12-08-2020, 04:48
Cổng thành cửa Đông, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: TÔ HỒNG PHƯƠNG

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 23 Đảng bộ thị xã An Nhơn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, quân và dân toàn thị xã đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận. Đây là nền tảng, động lực quan trọng cho bước phát triển bứt phá đi lên trong nhiệm kỳ tới.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Sau 5 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ, quân và dân thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra (18 trong số 20 chỉ tiêu).

Kết quả, kinh tế của thị xã tăng trưởng và phát triển nhanh, tốc độ tăng trưởng (theo giá so sánh năm 2010) bình quân hằng năm là 17,28% (Nghị quyết đề ra từ 13 đến 13,5%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tích cực, nâng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng lên 65,52%, thương mại - dịch vụ 21,4%, nông - lâm - thủy sản chỉ còn 13,08% (Nghị quyết đề ra tương ứng là từ 60 - 62%, 23 - 25%, 14 - 16%); huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển được đẩy mạnh; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.022 tỷ đồng (Nghị quyết đề ra là 7.600 tỷ đồng); thu nhập bình quân đầu người ước đạt 59,85 triệu đồng/người/năm, gấp 1,9 lần so với năm 2015, cao hơn gấp hai lần so với năm 2011 (hơn 20 triệu đồng/người/năm)…

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp, bộ mặt đô thị và nông thôn ngày càng khởi sắc. Nhiều dự án kêu gọi đầu tư được triển khai có hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy phát triển. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Năm 2018, thị xã An Nhơn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (vượt trước kế hoạch hai năm). Đây có thể xem là một trong những thành tựu nổi bật, đánh dấu sự thành công của Đảng bộ thị xã An Nhơn, nhiệm kỳ 23.

Những thành quả đạt được 5 năm qua có nhiều nguyên nhân. Trong đó, quan trọng nhất là nhờ có đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp đến là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định; sự phối hợp chỉ đạo, hỗ trợ của các sở, ban, ngành liên quan; những kinh nghiệm và kết quả đạt được từ các nhiệm kỳ trước; sự năng động, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã; tinh thần đoàn kết thống nhất, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả, kịp thời của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ thị xã, giải quyết kịp thời nhiều vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn; sự quản lý, điều hành có hiệu quả của UBND thị xã và các xã, phường; sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HĐND thị xã và các xã, phường; sự tích cực phối hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và của cả hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Những bài học kinh nghiệm

Những kết quả đạt được nêu trên là tiền đề, hành trang quan trọng để Đảng bộ thị xã An Nhơn tiếp tục khẳng định vai trò là hạt nhân lãnh đạo, toàn diện trên các lĩnh vực. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Đảng bộ thị xã cũng rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Thứ nhất, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng động và sáng tạo, quyết tâm chính trị cao của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong nghiên cứu, tìm tòi các biện pháp, giải pháp để khắc phục những khó khăn, yếu kém, giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh; nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, đơn vị. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp có bản lĩnh, vững vàng về mọi mặt, có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức lối sống tốt, dám nghĩ, dám làm và làm có hiệu quả.

Thứ hai, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát, quyết liệt, hiệu quả; lấy việc phục vụ lợi ích nhân dân và vì sự phát triển của thị xã làm mục tiêu hành động. Luôn xác định và thực hiện đúng, đầy đủ vai trò lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đảng; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của các cơ quan trong hệ thống chính trị; chú trọng đúng mức việc đôn đốc kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị và của cấp ủy cấp dưới để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc; xử lý nghiêm các sai phạm để giáo dục chung.

Thứ ba, luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của cấp trên; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, mà trước hết là trong Ban Chấp hành Đảng bộ, trong Ban Thường vụ Thị ủy. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy và trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác.

Thứ tư, trong lãnh đạo phải xác định đúng các chương trình trọng tâm, trọng điểm và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển thị xã.

Thứ năm, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Nhơn Đặng Vĩnh Sơn cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ, quân và dân thị xã An Nhơn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội 23 Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Trong 5 năm tới, tình hình chung của đất nước, của tỉnh Bình Định được dự báo có những thuận lợi cơ bản như: nền kinh tế đất nước sẽ có bước chuyển biến tích cực, Bình Định sẽ trở thành một trong những tỉnh phát triển hàng đầu của khu vực miền trung, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh và thị xã đang tiếp tục được triển khai thực hiện… Những thuận lợi này cùng với Quyết định 1672/QĐ-TTg ngày 30-11-2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 và những thành tựu đạt được của Đảng bộ thị xã trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng, là điều kiện thuận lợi để thị xã An Nhơn tiếp tục phát triển vượt bậc hơn trong những năm tới.

 Phấn đấu đến năm 2025 trở thành thành phố

5 năm qua, kinh tế thị xã An Nhơn tăng trưởng nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tăng trưởng khá; nhiều công trình dự án được đầu tư xây dựng tạo động lực phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng ước đạt 11.478 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với năm 2015; giá trị sản xuất xây dựng đạt 2.255 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với năm 2015. Công tác quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp gắn với xúc tiến đầu tư được tăng cường. Công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2 và các cụm công nghiệp Đồi Hóa Sơn, An Mơ, Nhơn Phong… thực hiện khá tốt. Một số ngành sản xuất có tiềm năng, lợi thế tiếp tục có bước phát triển khá như: Sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến lâm sản - khoáng sản, sản xuất vật liệu may mặc… Trong 5 năm, thị xã đã kêu gọi được 18 dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư là 367,2 tỷ đồng; đã triển khai chín dự án trong đó có sáu dự án hoàn thành và đi vào hoạt động. Hoạt động của các làng nghề truyền thống được duy trì, các sản phẩm đặc trưng như: rượu Bàu Đá, bún Song Thằn, cây mai Nhơn An… không ngừng phát triển và nâng cao giá trị thương hiệu.

Về An Nhơn những ngày này dễ thấy bộ mặt của thị xã thay đổi khá nhanh nhờ làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang đô thị. Thực hiện định hướng phát triển đô thị theo tiêu chí loại III, thị xã đã tập trung đầu tư nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao thông và hạ tầng các khu đô thị mới. 122 dự án công trình trong đó 29 dự án công trình giao thông, 23 dự án công trình thủy lợi, 8 dự án công trình văn hóa - thể thao, 27 dự án công trình giáo dục và đào tạo, 23 dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và chỉnh trang đô thị… được triển khai với tổng vốn đầu tư được duyệt lên tới 2.682 tỷ đồng là điểm nhấn làm thay đổi diện mạo thị xã.

Thị ủy An Nhơn luôn quan tâm công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2020 - 2025. Trước hết thực hiện công khai, dân chủ, đúng quy trình đối với công tác điều động, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cơ bản được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và được bố trí sắp xếp phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm.

Các cấp ủy của Đảng bộ thị xã cũng rất chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên, đi vào nền nếp ở các cấp bộ đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trên địa bàn thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm; thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể và cá nhân. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên có nhiều đổi mới theo hướng đúng thực chất. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục được đổi mới. Các tổ chức đảng đã xây dựng và kịp thời sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy theo điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương.

Bước vào nhiệm kỳ mới (2020 - 2025), Đảng bộ thị xã An Nhơn xác định phương hướng, mục tiêu cần đạt được là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2021 và trở thành thành phố vào năm 2025.

TRẦN QUANG và NGỌC CHÂU