Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng

Thứ Tư, 15-07-2020 17:40

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong điều kiện phải tăng cường phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng đến hết ngày 30-6-2020 các cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động, sáng tạo chỉ đạo quyết liệt tổ chức thành công đại hội của 99,8% tổ chức cơ sở đảng. 

 Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0

 
Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0
 
Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0
 
Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0
 
Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0
 
Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0
 
Những kết quả nổi bật của đại hội tổ chức cơ sở đảng -0
 

 

TRIỀU DƯƠNG - HẢI THIÊN LAM