Hải Hậu xác định ba khâu đột phá để phát triển trong nhiệm kỳ mới

Thứ Tư, 16-09-2020, 04:24

Trước hết, tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Những đánh giá ở tầm lý luận, khái quát sâu sắc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã đưa đến cái nhìn toàn diện, phổ quát cho người đọc về thành tựu trên nhiều lĩnh vực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong nhiệm kỳ vừa qua của Đại hội XII; cũng như là kim chỉ nam định hướng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới.

Tôi đặc biệt tâm đắc với nhận định “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Đặt trong bối cảnh riêng của huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), suốt chiều dài lịch sử, điểm mấu chốt tạo nên thành tựu là sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trên cơ sở gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa lâu đời. Nhờ đó, huyện trở thành điểm sáng không chỉ của tỉnh Nam Định mà còn của cả nước về phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hải Hậu đã hình thành rõ nét diện mạo của một miền quê đáng sống “sáng, xanh, sạch, đẹp”, và không ngừng nỗ lực tiến tới mô hình nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong nhiệm kỳ mới, trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, huyện Hải Hậu đã xác định ba khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là, đột phá về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Về đội ngũ cán bộ, công chức, Hải Hậu tập trung đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; làm tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ. Bảo đảm đánh giá cán bộ toàn diện, dân chủ, khách quan, công tâm, lấy hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu; nêu cao vai trò của tập thể cấp ủy và người đứng đầu.

Về xây dựng nông thôn mới, huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng huyện, xã nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu bảo đảm chất lượng, có tính bền vững cao. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025, huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Về phát triển kinh tế, Hải Hậu tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất. Cùng với đó, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển; tập trung đẩy nhanh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hoàn thiện quy hoạch và xúc tiến triển khai các dự án đường trục ven biển và nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định, từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động ngành công nghiệp và dịch vụ.

MAI VĂN QUYẾT Bí thư Huyện ủy Hải Hậu, Nam Định