Đảng bộ Quân khu 4 tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Thứ Ba, 28-07-2020, 03:15
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 324 giúp nhân dân xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xây dựng đường nông thôn mới.

Quân khu 4 gồm sáu tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, là vùng đất giữ vị trí chiến lược trọng yếu nằm ở phía bắc miền trung của Tổ quốc, cầu nối giữa hai miền nam - bắc, phía tây tiếp giáp nước bạn Lào, phía đông giáp Biển Đông, có vị trí đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội (KT - XH), quốc phòng, an ninh (QP, AN) và đối ngoại trong thế trận phòng thủ chung của cả nước.

Nhận thức rõ vai trò đó, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP). Trong đó, chú trọng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng và nhân dân trên địa bàn, cụ thể hóa nghị quyết Đại hội bằng các chủ trương, giải pháp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân (ANND) tạo nền tảng vững chắc tăng cường tiềm lực và sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm qua, Thường vụ Đảng ủy Quân khu luôn chủ động kết hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn sáu tỉnh, lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT - XH gắn với tăng cường QP, AN. Theo đó, đánh giá kết quả, thống nhất chủ trương, nhân lên sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ QS, QP. Đồng thời, thường xuyên phối hợp địa phương và các lực lượng chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn; tăng cường chỉ đạo đổi mới nội dung, cơ chế, phương thức tổ chức và hoạt động, xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ. Chủ động phối hợp các lực lượng chức năng quản lý hiệu quả, chặt chẽ tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển. 

Thường xuyên chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, đề án về quốc phòng; làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP, AN cho các đối tượng; nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trên địa bàn được củng cố, tăng cường. Tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, nhất là thế trận quân sự được quy hoạch, xây dựng thống nhất trong thế trận phòng thủ Quân khu, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, đi vào chiều sâu, phát huy tính hiệu quả trên cả ba tuyến: biển đảo, biên giới, nội địa. 

Lực lượng vũ trang Quân khu được kiện toàn theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, luôn cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý đúng đắn, kịp thời các tình huống về QP, AN, luôn đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, ô nhiễm môi trường, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, “thế trận lòng dân” vững chắc. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại QP, AN; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả của Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với các địa phương, đơn vị quân đội của nước bạn Lào, tạo sức mạnh tổng hợp giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Thời gian tới, nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ Tổ quốc đặt ra nhiều nội dung và yêu cầu mới. Bảo vệ Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội là hai mặt cơ bản của cách mạng xã hội chủ nghĩa luôn gắn bó chặt chẽ, tác động lẫn nhau, tạo tiền đề, điều kiện cho nhau, diễn ra trong mỗi tổ chức, mỗi con người, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi lĩnh vực hoạt động cụ thể. Bên cạnh thuận lợi là cơ bản, Quân khu đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, cực đoan… chống phá ngày càng công khai, quyết liệt, trực diện hơn. An ninh biên giới, an ninh các khu công nghiệp còn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Ở một số địa phương tồn tại những vấn đề gây bức xúc cho một bộ phận nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, tác động lớn đến mọi mặt, trong đó có lĩnh vực QS, QP. Để hoàn thành nhiệm vụ QS, QP, Đảng ủy Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiều nội dung, giải pháp. 

Cụ thể:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh về chính trị; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, bảo đảm LLVT Quân khu luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Vì vậy, phải tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, chủ động ngăn chặn, đẩy lùi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với địa phương, các lực lượng làm tốt công tác dân vận, nhất là trên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo.

Hai là, thường xuyên bám sát đường lối QS, QP, xây dựng LLVT của Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; xây dựng LLVT Quân khu có cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng, duy trì hoạt động đơn vị dân quân thường trực biên giới đất liền, xây dựng hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp; rà soát, điều chỉnh và luyện tập các kế hoạch, phương án tác chiến khu vực phòng thủ, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về “phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng”; chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, lực lượng trên địa bàn xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Ba là, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, tăng cường tiềm lực phòng thủ Quân khu, xây dựng nền QPTD vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương các cấp phối hợp các lực lượng, ban, ngành địa phương tham mưu với cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT - XH với tăng cường tiềm lực, thế trận QP, AN trên địa bàn; đẩy mạnh xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục QP, AN, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ với cấp ủy và chính quyền các cấp nâng cao nhận thức và tổ chức thực tiễn, thực hiện thắng lợi chiến lược bảo vệ Tổ quốc và các chiến lược khác.

Bốn là, nâng cao hiệu lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu ngày càng cao, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng lực lượng; các khâu đột phá về nâng cao chất lượng sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, giáo dục - đào tạo; xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật;  công tác khoa học quân sự, hoạt động thanh tra, tư pháp, pháp chế; nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, kết hợp kinh tế với quốc phòng; công tác đối ngoại quốc phòng... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, bảo đảm LLVT Quân khu luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là năm có nhiều ngày lễ, sự kiện chính trị trọng đại. Theo đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chương trình; hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ 11. Triển khai thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống về QP, AN, hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP  trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN DOÃN ANH

Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4