Chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ

Thứ Ba, 15-09-2020, 00:58

Những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới là hết sức sâu sắc, có tính thực tiễn cao. 

Trong các bài học đưa ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến công tác cán bộ; trong đó đặc biệt nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tổng Bí thư yêu cầu: “phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chức vụ càng cao càng phải gương mẫu”; “coi trọng chất lượng, hiệu quả thực tế của công việc và đề cao trách nhiệm người đứng đầu”. Có thể nói, đây là bài học kinh nghiệm rất sinh động, đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước và được tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc thêm trong nhiệm kỳ qua, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta hôm nay. 

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp cao, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu gương mẫu, vi phạm nguyên tắc và quy chế làm việc, cá nhân chủ nghĩa, lợi ích nhóm; lợi dụng sơ hở trong cơ chế, chính sách, cố ý làm trái, trục lợi, gây hậu quả nghiêm trọng, bị xử lý kỷ luật Đảng và xử lý theo pháp luật. Thực tế đó là một trong những nguyên nhân làm cho đất nước phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của nhân dân, làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra và đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta. Lúc này, Đảng ta phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực, dám đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi ủng hộ quan điểm, đối với những cán bộ có khuyết điểm mà không biết “tự sửa mình” thì phải kiên quyết loại bỏ. Mặt khác, Đảng cũng nên có cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực để động viên, khuyến khích đối với những cán bộ dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá trong lãnh đạo, điều hành; tránh việc đổi mới, đột phá lại bị vi phạm bởi quy chế, quy định. Có như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý mới thật sự tâm huyết, thật sự quyết tâm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân; vì một Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

TRƯƠNG THỊ MỸ TRANG

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, Quảng Ngãi