Cần chú trọng tính toàn diện, đồng bộ, hài hòa và đột phá

Thứ Tư, 16-09-2020, 04:28

Ở bài học kinh nghiệm thứ ba, tôi rất tâm đắc những vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề cập là tính toàn diện, đồng bộ và hài hòa.

Nếu bảo đảm tính toàn diện, chúng ta sẽ hạn chế được phiến diện, siêu hình, đồng thời xử lý chính xác những vấn đề thực tiễn nảy sinh. Chẳng hạn như trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, phải bảo đảm tính toàn diện, đồng bộ. Có toàn diện rồi, đồng bộ sẽ tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả trong công tác này. Được như vậy mới có thể nâng cao năng lực lãnh đạo, tính chiến đấu của Đảng cũng như hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Thực tiễn công cuộc phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua cho thấy rõ tầm quan trọng của tính đồng bộ.

Tại Khánh Hòa, trong những năm qua, thủ tục đầu tư dự án theo quy định của pháp luật chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập, vướng mắc, gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn, cần kịp thời khắc phục, tháo gỡ.

Trong quá trình phát triển, cần có sự kết hợp cân đối giữa các yếu tố, các thành phần. Nói nôm na, hài hòa là sự dung hòa giữa các sự lựa chọn. Chẳng hạn như vịnh Nha Trang, một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, phải chọn bảo tồn hay phát triển? Hướng tốt nhất vẫn là bảo tồn để phát triển; và phát triển để bảo tồn. Nhìn rộng ra, việc giải quyết hài hòa các mối quan hệ lợi ích trong xã hội; xử lý hiệu quả mối quan hệ giữa thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường pháp chế XHCN, bảo đảm thượng tôn pháp luật, kỷ cương xã hội... sẽ tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ở đây, còn có một vấn đề nữa, cũng không kém phần quan trọng so với tính toàn diện, đồng bộ và hài hòa mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ ra là tính đột phá, tạo bước chuyển biến mới, mạnh mẽ; tạo tiền đề vững chắc cho bước phát triển tiếp theo. Chẳng hạn như để thực hiện được mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, chúng ta phải có những bước đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; xây dựng thể chế, chế tài giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra...

Trong dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tôi đặt niềm tin rất lớn vào mục tiêu đột phá quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

NGUYỄN TRUNG Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa