“Dân vận khéo” trong đồng bào dân tộc thiểu số
01:59 24/11/2020

Nhờ tích cực đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, hướng mạnh về cơ sở, tập trung giải quyết những việc khó, việc cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương..., thời gian qua, công tác dân vận ở tỉnh Gia Lai nói chung, trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đạt được những kết quả nhất định, có ý nghĩa thiết thực cả về chính trị và kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; kinh tế - xã hội từng bước phát triển theo hướng bền vững.

Khánh Hòa tăng sức chiến đấu của tổ chức đảng
01:58 17/11/2020

Các cấp ủy coi trọng đánh giá đúng thực trạng tình hình, đề cao tự phê bình và phê bình, các giải pháp được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Toàn Ðảng bộ tập trung xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… đã tạo nên những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lan tỏa những giá trị nhân đạo đến cộng đồng
04:29 15/11/2020

Năm năm qua, cùng với việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và hưởng ứng các phong trào thi đua do Nhà nước, Chính phủ phát động, phong trào Thi đua yêu nước (TĐYN) của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam tiếp tục có những bước chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả thiết thực. Qua đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, bền vững trong xã hội và trở thành ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân các cấp Hội trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

04:28 15/11/2020

Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là một thành công lớn của nhiệm kỳ đại hội Đảng 2015 - 2020, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp. Chăm lo phúc lợi cho người dân là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta được thể hiện sinh động trong nhiều lĩnh vực, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, bảo hiểm, việc làm, giảm nghèo... Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khẳng định: “Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giảm nghèo nhanh, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao”.

Chuyển động mới ở Ngã Bảy
02:00 14/11/2020

Thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hậu Giang từ ngày 1-2-2020. Thành phố có gần 80 km2 diện tích tự nhiên; có hơn 100 nghìn người. Cả bốn phường và hai xã đều đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và phường văn minh đô thị. Giai đoạn 2015- 2020, Ngã Bảy đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng hơn hai lần so đầu nhiệm kỳ. Thành phố không còn gia đình chính sách, gia đình đảng viên là hộ nghèo, cận nghèo.

01:21 14/11/2020

Thời gian qua, sự nghiệp giáo dục tại các vùng khó khăn ở nước ta luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc và ngày càng toàn diện của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Do đó, giáo dục khu vực này có những tiến bộ rõ rệt, tỷ lệ học sinh đến trường, hoàn thành và tốt nghiệp các cấp học ngày càng tăng; học sinh lưu ban, bỏ học giảm. 

01:19 14/11/2020

Nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tôi rất đồng tình với phần đánh giá: Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiện, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời.

01:18 14/11/2020

Tôi hoàn toàn tán thành với phần đánh giá những hạn chế, khuyết điểm trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có mặt, có nơi chưa được phát huy đầy đủ.