Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức

Thứ Tư, 07-08-2019, 02:14

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành kế hoạch thực hiện đề án bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2025.

Kế hoạch nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sử dụng tiếng dân tộc thiểu số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội... Theo đó, từ nay đến năm 2025, có 1.165 cán bộ, công chức tại Quảng Bình sẽ được bồi dưỡng kiến thức dân tộc và 900 cán bộ, công chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số.

HOÀNG PHÚC