Bắc Cạn hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng

Thứ Tư, 14-08-2019, 02:35

Tỉnh Bắc Cạn vừa ban hành quy định mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ, chăm sóc và phát triển rừng trồng.

Theo đó, mức hỗ trợ một năm trồng và ba năm chăm sóc rừng đặc dụng là 30 triệu đồng/ha; hỗ trợ trồng, chăm sóc rừng sản xuất tại huyện 30a hơn 11 triệu đồng/ha; đối với huyện ngoài 30a, hỗ trợ hơn chín triệu đồng/ha trồng rừng sản xuất gỗ lớn, hơn sáu triệu đồng/ha rừng sản xuất gỗ nhỏ; hỗ trợ trồng cây phân tán không quá năm triệu đồng/ha. Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ công bảo vệ rừng tự nhiên 400 nghìn đồng/ha/năm; khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên 500 nghìn đồng/ha; trợ cấp gạo đối với trồng rừng thay thế nương rẫy mức 15kg/người/tháng/ha.

PV