Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững

Thứ Năm, 15-10-2020, 15:22
Đại biểu biểu quyết thông qua các mục tiêu từ nay đến năm 2025.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 đã biểu quyết thông qua quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững tại phiên bế mạc Đại hội vào chiều nay, 15-10.

Với “Quyết tâm đưa Điện Biên thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững” vào năm 2025, 100%  đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.000 tỷ đồng; mỗi năm đào tạo nghề cho từ 8.000 đến 8.300 lao động, tạo việc làm mới cho 8.700 lao động/năm; có hai đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới, 45% số xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; 100% số xã có đường ô-tô đến trung tâm đi lại được quanh năm; 100% người dân thành thị được sử dụng nước sạch; hằng năm có hơn 85% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bình quân mỗi năm kết nạp 2.500 đảng viên, 100% thôn, bản có đảng viên và thành lập được chi bộ độc lập…

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, 100% đại biểu dự Đại hội thống nhất trong giai đoạn 2020-2025, Điện Biên tập trung thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm với bốn giải pháp cơ bản về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020 - 2025 mà Đại hội đặt ra, đưa tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, khóa 14 đề nghị các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các nội dung:

Thứ nhất: Tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thứ hai: Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những khóa trước, đồng thời kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém được chỉ rõ trong Đại hội; quyết tâm đổi mới cả nhận thức và hành động; phát huy nội lực, mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Mở rộng phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thứ ba: Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc. Mỗi đồng chí cấp ủy viên thực sự là tấm gương sáng về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nghiêm túc thực hiện phê bình và tự phê bình, giữ vững các nguyên tắc của Đảng, thượng tôn pháp luật; được quần chúng tin yêu, giúp đỡ; giữ vững mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Thứ tư: Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội 14 Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống. Trong đó, quyết liệt chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tạo ra động lực mới, giá trị mới cho tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách nhà nước; Tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm kết cấu hạ tầng trong bối cảnh nguồn lực có hạn để xây dựng, hoàn thiện các công trình giao thông, kết cấu hạ tầng có tính kết nối lan tỏa giữa các vùng động lực, khu vực động lực; nâng cao kỷ cương trong quản lý đầu tư công, đẩy nhanh quy trình thủ tục, tiến độ giải ngân và chất lượng công trình; Cải thiện mạnh mẽ và thực chất hơn môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng giữa các doanh nghiệp nhằm mời gọi, thu hút các doanh nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư có khả năng tài chính, có kinh nghiệm, có khát vọng gắn bó, đồng hành với Điện Biên; Xây dựng các giải pháp mạnh mẽ, đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu GRDP và thu ngân sách với hạ tầng du lịch, sản phẩm du lịch đa dạng, chất lượng, mang đậm bản sắc văn hóa con người Điện Biên; Tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền vùng biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Thứ năm: Ban Chấp hành nguyện đi trước nêu gương, làm gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong mọi mối quan hệ công tác và cuộc sống; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá kết quả công tác; không để lợi dụng chi phối làm tổn hại tới lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của xã hội và nhân dân; giữ gìn danh dự, uy tín của người đảng viên mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh.

Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

 

Tin, ảnh: LÊ LAN