Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở - thực tiễn của Quảng Ninh

  25/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí ĐỖ THỊ HOÀNG, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh)- Sau khi phân tích kỹ những hạn chế, yếu kém làm rõ nguyên nhân, yếu tố tác động, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và thực hiện quyết liệt Đề án “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” với các nhóm giải pháp sau: 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là nền tảng tiến tới bình đẳng giới

  25/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí NGUYỄN THỊ THANH HÒA, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) - ...Chúng ta đều biết, nguồn nhân lực được coi là nguồn vốn xã hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba khâu đột phá của Đảng ta. Với 50,7% số dân, 48,47% số lực lượng lao động xã hội, phụ nữ đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

  27/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí LÊ VĂN THÀNH, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng)- ... Đại hội XII của Đảng có nhiệm vụ rất quan trọng là quyết định đường lối xây dựng, phát triển đất nước giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo. Với những diễn biến hết sức mau lẹ, khó lường, đòi hỏi chúng ta phải thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc để có lời giải đúng đắn cho thời gian tới. Chúng tôi nhận thức rõ những vận hội cùng những khó khăn, thách thức mà đất nước đối mặt và đón nhận ngay từ năm 2016.  

Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội phù hợp quá trình phát triển kinh tế

  27/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội)- Bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, toàn diện, có tính chia sẻ giữa Nhà nước, xã hội và người dân, giữa các nhóm dân cư trong một thế hệ và giữa các thế hệ.  

Tăng trưởng xanh, bền vững là vấn đề chiến lược có ý nghĩa lâu dài

  26/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí LÊ TRƯỜNG LƯU, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế)- Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với vấn đề môi trường ngày càng bị ô nhiễm; gia tăng hiệu ứng nhà kính; khí hậu toàn cầu biến đổi tiêu cực; tài nguyên bị khai thác cạn kiệt... đe dọa đến sự sống và tương lai của nhân loại thì tăng trưởng xanh và bền vững đang là một trong những xu hướng được nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới hướng tới. 

Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường

  26/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí CAO ĐỨC PHÁT, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) -...Đảng ta xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu của quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn trên cơ sở công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trong đó, phát triển sản xuất nông nghiệp là then chốt, xây dựng nông thôn mới là căn bản, nông dân giữ vai trò chủ thể. 

Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành gắn với xây dựng nông thôn mới

  24/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí PHẠM S, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng)- ...Năm năm tới là thời kỳ Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết trong cộng đồng ASEAN và WTO, tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),... hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn giai đoạn trước, cần phải tận dụng thời cơ để nỗ lực vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập. Trong bối cảnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế nói chung và tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ và giải pháp hết sức quan trọng và cần thiết với một số định hướng cơ bản như sau: 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo bước đột phá phát triển kinh tế - xã hội

  24/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa) - Trong giai đoạn tới, khi điều kiện về nguồn vốn đầu tư công còn hạn hẹp; đất nước ta bước vào giai đoạn triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA), Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); đồng thời triển khai các cam kết kinh tế trong khuôn khổ WTO và tham gia Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thì việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết có ý nghĩa hết sức quan trọng. 

Chủ động và tích cực tận dụng các cơ hội của hội nhập kinh tế quốc tế

  23/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí TRẦN TUẤN ANH, Thứ trưởng Công thương) Nhìn lại chặng đường hội nhập kinh tế quốc tế trong 30 năm đổi mới vừa qua, chúng ta thấy rõ hơn những thành tựu đạt được, cùng với những thuận lợi, khó khăn, những cơ hội, thách thức để từ đó phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục chủ động và tích cực để đạt được những thành tựu mới, vững chắc hơn trong thời gian tới,… 

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

  23/01/2016
(Trích tham luận của đồng chí Sơn Thị Ánh Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh)- … Từ thực tiễn và qua nghiên cứu Báo cáo Chính trị trình Đại hội, chúng tôi rất tán thành những quan điểm về công tác dân tộc, tôn giáo được nêu trong Văn kiện Đại hội, đó là Đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của nước ta. Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số... chống kỳ thị dân tộc, nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. 

Những ý kiến từ Đại hội

  22/01/2016
LTS - Từ ngày làm việc thứ hai (ngày 22-1), Đại hội lần thứ XII của Đảng tập trung thảo luận văn kiện Đại hội. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp những ý kiến sâu sắc, phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề, góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội. Từ số báo hôm nay, chúng tôi trích đăng một số tham luận, giới thiệu cùng bạn đọc.