Phát triển nhận thức lý luận qua 30 năm Đổi mới

  15/01/2016
Đường lối đổi mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (12-1986) đề ra là kết quả của sự khảo nghiệm thực tiễn và đổi mới tư duy lý luận. Đó là bước phát triển có ý nghĩa cách mạng, cách mạng trong nhận thức và hành động với những chủ trương, chính sách mang tính đột phá. 

Đánh giá 30 năm đổi mới - nhìn từ lát cắt lý luận

  25/09/2015
LTS- SAU KHI CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG CÔNG BỐ DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG, NHÂN DÂN CUỐI TUẦN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁC NHÀ KHOA HỌC VÀ CHUYÊN GIA TRÊN CÁC LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA, GIÁO DỤC… XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC VÀ MONG TIẾP TỤC NHẬN ĐƯỢC NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN VÀO DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN QUAN TRỌNG NÀY. 

Ðất nước, sau 30 năm nhìn lại

  29/11/2014
NGUYỄN THỊ BÌNH, Nguyên Phó Chủ tịch nước- Sau 30 năm thực hiện, đường lối Ðổi mới của Ðại hội VI đã đưa đến nhiều thay đổi trong nước ta. 

Đánh giá tổng quát và bài học kinh nghiệm

  30/12/2015
Đại hội VI (1986) - Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đến năm 2016, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã trải qua 30 năm (1986-2016). Đại hội XII của Đảng nhìn lại 30 năm đổi mới, đánh giá những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, rút ra những bài học. Thực tế chỉ rõ: Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". 

Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

  01/01/2016
1. Ba mươi năm qua, tiến hành công cuộc đổi mới, xét về phương diện xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước, thì thành tựu to lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đó là bước chuyển từ mô hình nhà nước tập quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) sang mô hình nhà nước pháp quyền XHCN. Đây là bước đổi mới về chất trong tư duy lý luận về xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước. 

Những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế

  04/01/2016
Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt những thành tựu quan trọng trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Từ một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam đã xây dựng được cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đáp ứng sự nghiệp CNH, HĐH, tạo ra môi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển. Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực và quy mô nền kinh tế tăng lên (đạt ngưỡng thu nhập trung bình); đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; đồng thời tạo ra nhu cầu và động lực phát triển cho tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thật sự trở thành lực lượng quan trọng để thực hiện đường lối CNH, HĐH đất nước. 

Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam

  05/01/2016
Qua 30 năm đổi mới, tư duy lý luận của Đảng ta về văn hóa đã có bước phát triển quan trọng, trở thành cơ sở chỉ đạo thực tiễn phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam. Từ năm 1986, Đảng ta tiếp tục kế thừa, phát triển, mở rộng quan điểm về văn hóa của các giai đoạn trước, để đi tới quan điểm giản dị nhưng sâu sắc: Văn hóa là nhu cầu thiết yếu của đời sống con người, thể hiện trình độ phát triển chung của đất nước, là lĩnh vực sản xuất tinh thần, tạo ra các giá trị, sản phẩm làm giàu đẹp cuộc sống. Đó là tầm nhìn sâu, mới, toàn diện, bao quát hơn về vị trí của văn hóa, tạo điều kiện để văn hóa phát triển đa dạng, phong phú, gắn bó mật thiết với mọi mặt đời sống.