"Chủ động, sáng tạo đưa Nghị quyết  vào cuộc sống"

Thứ Bảy, 30/01/2016, 23:07:17
 Font Size:     |        Print

LTS - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đại hội cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng thuận trong xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết

Những ngày này, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài rất phấn khởi trước thành công của Đại hội. Tuy nhiên, các tầng lớp nhân dân cũng nhận thức sâu sắc được rằng, con đường phía trước còn không ít chông gai, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra vẫn tồn tại, có mặt còn diễn biến phức tạp.

Trước những vận hội và thách thức trong quá trình đổi mới toàn diện, đồng bộ và hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta vững bước hơn khi có ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng soi đường, chỉ lối. Tuy nhiên, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được hoạch định phù hợp thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của toàn dân nhưng cần phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện, nhân tố quyết định để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Quá trình này đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng và lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị cần chủ động tổ chức tiến hành hiệu quả việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Cấp ủy các cấp cần triển khai ngay việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội cấp mình; xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng luôn gắn liền, lồng ghép với đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đoàn kết chung quanh Đảng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên giành thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2016.

Cư Hòa

Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương - Lào Cai

Tạo động lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông

Qua theo dõi diễn biến Đại hội, tôi vô cùng phấn khởi vì Đại hội đã thành công tốt đẹp, sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành T.Ư khóa XII gồm những người có tâm đức, trí tuệ. Điều này càng củng cố niềm tin về công cuộc đổi mới cũng như bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội đã thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc. Với vai trò là người quản lý trong doanh nghiệp vận tải, tôi hy vọng Ban Chấp hành T.Ư khóa XII tiếp tục đề ra, chỉ đạo các giải pháp trong việc xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, hiệu quả và an toàn, đồng thời tạo ra các bước đột phá thu hút các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Một quốc gia hiện đại, phát triển ở trình độ cao, trước hết phải có một hệ thống giao thông hiện đại, thuận lợi, hiệu quả và an toàn. Phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong 5 năm qua, ngành giao thông vận tải đã tạo được bước đột phá trong việc thu hút các thành phần kinh tế, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; chú trọng phối hợp để các địa phương tham gia mạnh mẽ hơn nữa vào quá trình huy động các nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Bên cạnh đó, tôi mong muốn các chính sách kinh tế tiếp tục được hoàn thiện, thực thi, nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, để các doanh nghiệp phát triển toàn diện, bình đẳng, bền vững. Bên cạnh việc cần thiết phải xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các loại hình doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp, Nhà nước cần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, cải thiện môi trường kinh doanh, giúp doanh nghiệp phát triển, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững.

Nguyễn Anh Quân

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Thiên Phong - Taxi Thành Công

Cần tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Qua theo dõi Đại hội, với sáu nhiệm vụ trọng tâm Đảng đặt ra cho nhiệm kỳ 2016 - 2020, tôi tâm đắc hơn cả là nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tại diễn đàn, Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá sát và khách quan về kết quả, nhất là phân tích những hạn chế, nguyên nhân sau khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình, khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Đảng ta cần tiếp tục tăng cường giáo dục, tuyên truyền cho mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu thấm nhuần quan điểm tất cả vì Đảng, vì dân, vì sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Làm tốt việc rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng. Đảng cần tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, phải làm cho Đảng ta thật sự là đạo đức, là văn minh, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, kiên định theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bè phái… Phát huy vai trò tự giác, tự phê bình và phê bình của đảng viên và tổ chức đảng; nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đưa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của các tổ chức đảng.

Với tinh thần "sống trong tù kiên trung bất khuất, ở ngoài đời tình nghĩa, thủy chung", gần 70 nghìn chiến sĩ cộng sản từng bị địch bắt, tù đày còn sống vẫn không ngại khó, sợ khổ, vẫn liên lạc, động viên, thăm hỏi, giúp nhau vươn lên trong cuộc sống, nêu gương sáng phẩm chất, cốt cách người chiến sĩ cách mạng, tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước, tạo sự thống nhất cao, sự đồng thuận trong xã hội, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, vươn lên giành thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội từ năm đầu nhiệm kỳ mới.

Phạm Bá Lữ

Trưởng ban liên lạc toàn quốc Chiến sĩ Cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày

Đầu tư thỏa đáng hơn cho hoạt động văn học nghệ thuật

Sau 17 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 5 (khóa VIII), bảy năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và một năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, nền âm nhạc Việt Nam đã có những bước phát triển mới. Ba dòng chảy chính gồm: âm nhạc dân gian - truyền thống, âm nhạc hàn lâm - kinh điển và âm nhạc đại chúng cùng tồn tại, phát triển, đan xen, tương hỗ lẫn nhau, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và quảng bá, giới thiệu âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Tinh thần hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã khiến đời sống âm nhạc những năm gần đây trở nên đa dạng, sôi động ở mọi lĩnh vực: sáng tác, biểu diễn, đào tạo, nghiên cứu sưu tầm, lý luận phê bình, xuất bản, quảng bá sản phẩm âm nhạc, và nhất là khâu thưởng thức âm nhạc.

Tuy nhiên, dòng âm nhạc chính thống của Việt Nam vẫn chỉ phát triển lặng lẽ, chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong nền kinh tế thị trường, âm nhạc trở thành thương phẩm kinh doanh, các chương trình giải trí gần như bao trùm mọi sinh hoạt âm nhạc. Trong khi sự quản lý của các cơ quan chức năng chưa thật chặt chẽ, dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực nảy sinh, nếu không kịp thời chấn chỉnh sẽ để lại hậu quả khó lường.

Hy vọng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các cơ quan chức năng, liên quan sẽ quan tâm đầu tư, tạo điều kiện, tăng cường ngân sách cho lĩnh vực âm nhạc nói riêng và văn học nghệ thuật nói chung, thông qua các quỹ như: Quỹ hỗ trợ sáng tạo, quỹ đặt hàng tác giả, quỹ hỗ trợ dàn dựng quảng bá những tác phẩm lớn về đề tài hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ... Tôi mong muốn chế độ nhuận bút đối với văn nghệ sĩ, chế độ lương của các cán bộ, viên chức trong hệ thống các Hội Văn học nghệ thuật Trung ương và địa phương sẽ được tăng thêm thỏa đáng. Đảng, Nhà nước cần tập trung, có chính sách ưu tiên phát triển các loại hình âm nhạc có giá trị nghệ thuật và sức khái quát cao như: Giao hưởng, Thính phòng, Nhạc kịch, âm nhạc cổ truyền, dân gian, dân tộc... Bên cạnh đó, cần đào tạo đội ngũ lý luận phê bình âm nhạc trẻ để kế tục các thế hệ đàn anh, hướng dẫn định hướng cho công chúng về thẩm mỹ âm nhạc, cách thưởng thức và đánh giá tác phẩm âm nhạc. Tôi hy vọng ngân hàng âm nhạc Việt Nam, nơi lưu trữ âm thanh, hình ảnh, tư liệu, tác phẩm, bút tích… của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam sẽ được thành lập. Và điều đặc biệt quan trọng là phải quan tâm công tác giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho công chúng. Một khi công chúng biết được cái hay, cái đẹp của âm nhạc đích thực thì họ sẽ tự lựa chọn những dòng nhạc mà mình yêu thích, tự đào thải những gì kém giá trị ra khỏi đời sống.

PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Chia sẻ

TIN BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC