Tiểu ban Văn kiện tiếp thu ý kiến đóng góp vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

  28/11/2015
Ngày 28-11, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII của Đảng họp tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội; MTTQ, các đoàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì cuộc họp. 

Công bố năm tập Văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59)

  11/09/2015
Sáng 11-9, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Văn Phòng T.Ư Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp tổ chức buổi họp báo công bố năm tập Văn kiện Đảng toàn tập (tập 55 - 59). Tới dự có đồng chí Tạ Ngọc Tấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện một số ban, bộ, ngành T.Ư. 

Những nội dung cần góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  14/09/2015
Ngày 7-9-2015, Ban Tuyên giáo T.Ư đã ban hành Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW, lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng qua báo chí. Theo Hướng dẫn, ý kiến đóng góp cần tập trung vào các vấn đề lớn sau đây: 

Công bố các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

  14/09/2015
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW ngày 7-9-2015 và Công văn số 8790-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố và lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XI) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo Nhân Dân số ra hôm nay ra phụ trương đặc biệt, đăng toàn văn: 

Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

  01/10/2015
Để cung cấp thông tin phục vụ đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Báo Nhân Dân số hôm nay ra phụ trương đặc biệt, giới thiệu “Những nội dung cốt lõi trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”. Nội dung tài liệu gồm sáu phần. Phần thứ nhất: Chủ đề và phương châm chỉ đạo của Đại hội XII. Phần thứ hai: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); mục tiêu tổng quát và động lực phát triển đất nước 5 năm (2016 -2020). Phần thứ ba: Về kinh tế. Phần thứ tư: Về văn hóa, xã hội và môi trường. Phần thứ năm: Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Phần thứ sáu: Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. PHẦN THỨ NHẤT CHỦ ĐỀ VÀ PHƯƠNG CHÂM CHỈ ĐẠO CỦA ĐẠI HỘI XII 

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI; nhìn lại 30 năm đổi mới và về mục tiêu tổng quát, động lực phát triển đất nước 5 năm tới

  06/10/2015
I- VỀ ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI (2011 - 2015) VÀ NHÌN LẠI 30 NĂM ĐỔI MỚI (1986 - 2016) 

Tọa đàm: “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng”

  20/11/2015
Tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) vừa tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng”. 

Tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc và thẳng thắn

  06/11/2015
Một tháng rưỡi qua, sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân là việc công bố và lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Gần một nghìn ý kiến đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; hàng trăm tham luận được tổng hợp từ các hội nghị, hội thảo, tọa đàm là tài liệu quý để Trung ương tham khảo, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện văn kiện.