Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”

Thứ Ba, 12/01/2016, 15:32:13
 Font Size:     |        Print

Chiều 12-1, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước”, nhân dịp kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2016) và thiết thực chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Triển lãm giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật khái quát về quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua; khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đến năm 2016, khi Đảng ta tiến hành Đại hội lần thứ XII, công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo vừa tròn 30 năm với sáu nhiệm kỳ đại hội. 30 năm đổi mới là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Triển lãm gồm ba phần: Phần I giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam; phần II giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới; phần III với chủ đề Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

PV

Chia sẻ