Những ý kiến tâm huyết, trí tuệ hướng về Đại hội XII của Đảng

  19/11/2015
Việc thảo luận và lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng được các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, tâm huyết. Đây thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa thiết thực và đem lại kết quả rất quan trọng. 

Thảo luận về dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng

  23/10/2015
Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIII, ngày 23-10, các đại biểu QH thảo luận tại Đoàn về dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 

Phát triển bền vững mà lại nhanh - Khó!

  23/10/2015
NDĐT- Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về nhiều mặt, có ý nghĩa lịch sử hết sức quan trọng. Nhưng đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển bền vững. 

Thanh niên công nhân và lao động trẻ góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

  21/10/2015
NDĐT - Sáng 21-10, tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, T.Ư Đoàn đã tổ chức Hội nghị Thanh niên công nhân và lao động trẻ góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. 

Các nhà khoa học, doanh nhân góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

  19/10/2015
Ngày 19-10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tọa đàm “Khát vọng Việt Nam”, góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam dự. 

Lấy cải cách giáo dục - đào tạo làm động lực phát triển

  19/10/2015
Hướng tới Đại hội XII của Đảng, tôi mong Đảng ta đặt trọng tâm vào vấn đề “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo”. Bởi, theo tôi, giáo dục là động lực cho mọi mặt của đời sống. Không thể đưa đất nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại trên cơ sở một nền giáo dục lạc hậu. Sẽ khó có những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nào đạt được một cách bền vững trên cơ sở một nền giáo dục còn nhiều hạn chế như hiện nay. Những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đều lấy cải cách giáo dục làm động lực để phát triển kinh tế. Đó là bài học mà chúng ta cần tham khảo. Hãy để dấu ấn Đại hội XII của Đảng là Đại hội của cải cách toàn diện giáo dục-đào tạo. Từ cải cách trong lĩnh vực giáo dục sẽ tác động tới các lĩnh vực khác như văn hóa, đạo đức xã hội. Đó sẽ là tiền đề cho Đại hội XIII tiếp theo với dấu ấn là Chấn hưng văn hóa và đạo đức. 

Tọa đàm: “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng”

  20/11/2015
Tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) phối hợp Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) vừa tổ chức Tọa đàm với chủ đề: “Ý Đảng - lòng dân từ hiệu quả góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng”. 

Tâm huyết, trách nhiệm, sâu sắc và thẳng thắn

  06/11/2015
Một tháng rưỡi qua, sự kiện quan trọng thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân là việc công bố và lấy ý kiến đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Gần một nghìn ý kiến đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; hàng trăm tham luận được tổng hợp từ các hội nghị, hội thảo, tọa đàm là tài liệu quý để Trung ương tham khảo, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện văn kiện. 

Tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng - an ninh

  31/10/2015
Tình hình chính trị - an ninh thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến phức tạp, khó lường; tình trạng xâm phạm chủ quyền quốc gia, tranh chấp lãnh thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật đổ, khủng bố, chiến tranh mạng, chiến tranh cục bộ,… tiếp tục diễn ra gay gắt ở nhiều khu vực. Do đó, việc xác định những định hướng đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo là hết sức quan trọng. 

Coi trọng đào tạo, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số

  30/10/2015
Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự phát triển không đồng đều, nên vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn là những địa bàn chiến lược, xung yếu, "phên dậu" của Tổ quốc, căn cứ cách mạng trước đây, vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.  

Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ

  30/10/2015
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng, tại mục "XV-xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng", chúng tôi nhất trí và tâm đắc với nội dung của tiểu mục "Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ". 

Tiếp tục làm sáng tỏ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

  30/10/2015
Mục tiêu của công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội, với tính chất là cuộc đấu tranh cuối cùng để xóa bỏ mọi chế độ xã hội dựa trên bóc lột lao động, áp bức, bất công, hiển nhiên phải là giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng lao động và giải phóng con người để mọi người đều được phát triển tự do, toàn diện. Trên thực tế, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội được triển khai trên từng “mảnh đất hiện thực” với điều kiện, đặc điểm rất cụ thể; với những xuất phát điểm và những hoàn cảnh không giống nhau. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước

  29/10/2015
Nghiên cứu Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tôi đặc biệt quan tâm đến mục XIV: “Hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN”. Bởi đây là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng trong đổi mới hệ thống chính trị, bảo đảm cho thời kỳ tới không chỉ đẩy mạnh đổi mới về kinh tế mà còn phải đổi mới một cách mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ về hệ thống chính trị như một trong những nội dung của chủ đề đại hội được xác định trong tiêu đề của Báo cáo Chính trị. 

Liên kết vùng miền, xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa lớn

  28/10/2015
“Phần thứ hai - phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020” của Dự thảo Văn kiện có nội dung cô đọng, súc tích phản ánh rõ tầm nhìn chiến lược, phát triển với tư duy khoa học, toàn diện.  

Đại đoàn kết dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay

  27/10/2015
Đoàn kết là truyền thống quý báu, là tài sản vô giá của dân tộc ta được hình thành qua hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết, coi trọng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc. 

Phát huy dân chủ trong phòng, chống tham nhũng, giám sát và phản biện xã hội

  26/10/2015
Ngày 26-10, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ tổ chức tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì.  

Tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

  25/10/2015
Ngày 25-10, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. 

Tăng cường quốc phòng, an ninh vùng đặc biệt khó khăn

  23/10/2015
Phần thứ hai của Dự thảo về “phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020”, đề cập nội dung, quan điểm phát triển kinh tế - xã hội cùng mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu, chúng tôi thấy hợp lý, không có ý kiến gì thêm. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

  22/10/2015
Theo Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XII của Đảng thì phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp trong những năm tới là: Đẩy nhanh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện cả về nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh và tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy ứng dụng sâu rộng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh công nghiệp hóa nông nghiệp, hiện đại hóa nông thôn để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài; nâng cao thu nhập và đời sống của nông dân.  

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

  20/10/2015
Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (Dự thảo Báo cáo) đã dành phần XV “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” khẳng định quyết tâm: “Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.