Nâng cao tính lan tỏa của dự án FDI

Thứ Bảy, 06/10/2018, 15:34:52
 Font Size:     |        Print
 

Tổng kết chặng đường 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, sẽ có sự điều chỉnh về mặt định hướng, chiến lược để bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu quả và đóng góp của ĐTNN cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Trong định hướng chiến lược thu hút FDI thời gian tới, trước hết cần hoàn thiện thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực thị trường hiện đại, hội nhập. Sửa đổi, bổ sung các luật hiện hành phù hợp với Luật Cạnh tranh năm 2018 để áp dụng thống nhất đối với hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), trong đó có hoạt động M&A của nhà ĐTNN, kiểm soát chặt chẽ hành vi thâu tóm của nhà ĐTNN và doanh nghiệp có vốn ĐTNN đối với doanh nghiệp trong nước. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp tổng thể, từ hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách (ngoại hối, thuế, hải quan, khoa học công nghệ, đầu tư...), xây dựng cơ sở dữ liệu đến từng bước yêu cầu doanh nghiệp công bố thông tin để ngăn ngừa, hạn chế và xử lý tình trạng chuyển giá, trốn thuế của doanh nghiệp, gồm cả doanh nghiệp có vốn ĐTNN.

Một trong những hạn chế của ĐTNN là tính lan tỏa còn thấp. Do đó, cần nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong nước và thúc đẩy liên doanh, liên kết với doanh nghiệp ĐTNN theo nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3-6-2017 của Bộ Chính trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam là nhiệm vụ cấp thiết để khơi dậy các tiềm năng nội lực dài hạn.

Kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng đồng bộ, hiệu lực và hiệu quả. Phân định rành mạch chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan ngành dọc, giữa trung ương và các cấp địa phương và cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành. Làm rõ cơ chế lãnh đạo tập thể và trách nhiệm cá nhân. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp; cơ chế theo dõi, thanh tra, kiểm tra trên nguyên tắc giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh, đồng thời bảo đảm giám sát có hiệu quả việc tuân thủ các cam kết, điều kiện đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, dự án đầu tư, đặc biệt là dự án tại các địa bàn, khu vực nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng, an ninh, khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo, vùng đặc quyền kinh tế.

Tô hà (ghi)