Tiếp tục xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững

Thứ Bảy, 19-10-2019, 04:50

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 với mục tiêu cụ thể đến năm 2020, cả nước có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Sau chín năm triển khai quyết liệt và đồng bộ, đến tháng 10-2019, cả nước đã có 4.665 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 52,4% số xã trên toàn quốc, về đích sớm gần hai năm so với mục tiêu đề ra. Tám tỉnh, thành phố đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; 109 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM... Trong số các xã được công nhận đạt chuẩn NTM, có 87 xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 và 42 xã vùng bãi ngang ven biển, hải đảo. Ðồng thời, đã có 63 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và đã có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Ðây là những kết quả phản ánh quyết tâm lớn của các địa phương trong cả nước để góp phần đổi mới diện mạo nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân, trong đó, điều giá trị nhất là chương trình đã thật sự trở thành phong trào rộng lớn, có ý nghĩa nhân văn được cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ, khơi dậy được những lợi thế, tiềm năng của các địa phương và phát huy vai trò chủ thể của người dân, nhất là ở vùng nông thôn. Một chương trình mới với cách tiếp cận mới, lần đầu triển khai đồng loạt trên phạm vi cả nước (gồm gần 9.000 xã, 670 đơn vị cấp huyện và cả 63 tỉnh, thành phố), đã thay đổi tích cực và toàn diện bộ mặt khu vực nông thôn hiện nay, đồng thời tạo nên những vùng quê đáng sống.

Ðạt được kết quả nêu trên là nhờ sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, thông qua những quyết sách cụ thể, đặc thù với cách triển khai bài bản từ Trung ương đến địa phương đã tạo nên những “cú huých” cho nông thôn, nông dân chuyển động. Bên cạnh đó, là những cách làm hay, sáng tạo của nhiều địa phương đã góp phần thu hút được nguồn lực đầu tư rất lớn từ doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng NTM...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, xây dựng NTM là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc. Những kết quả tích cực của giai đoạn 2010 - 2020 cần tiếp tục được phát huy và nhân rộng trên toàn quốc, khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, giữa nông thôn và đô thị, kết nối đồng bộ nông thôn - đô thị và kết nối liên vùng, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn.

Cùng sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo rà soát mục tiêu của giai đoạn 2016 - 2020 để chủ động bắt tay vào xây dựng chương trình, kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn sau theo hướng rõ mục tiêu, rõ việc, sát điều kiện thực tiễn. Theo đó, cần tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM. Phát huy vai trò chủ động và xuyên suốt của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” và lấy đó làm định hướng cơ bản cho quá trình xây dựng NTM bền vững. Bên cạnh đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng NTM, thường xuyên cập nhật, phổ biến các mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM để nhân ra diện rộng.

Mặt khác, cũng cần ưu tiên bố trí tăng nguồn lực hỗ trợ thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025 để bảo đảm hỗ trợ được các địa phương vùng khó khăn, đặc thù có đủ nguồn lực để đạt chuẩn NTM, cũng như hỗ trợ các địa phương đã đạt chuẩn tiếp tục phấn đấu xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu... Những thành công và cả những điều cần rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng NTM vừa qua ở các địa phương chính là những bài học quý để chúng ta triển khai trên cấp độ cao hơn, nhằm góp phần nâng cao đời sống của người nông dân và phát triển nông thôn trở thành những vùng quê kiểu mẫu, đáng sống. Ðó chính là cái đích mà chúng ta cần tập trung xây dựng trong thời gian tới.

SƠN HÀ