Một số chương trình phát sóng ngày 7-9

Thứ Hai, 07-09-2020, 02:45

06:00 Chào ngày mới

07:00 Balo du lịch: Ðặc sản Tây Nguyên

07:10 Thủ đô ngày mới:

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

09:00 Ðời sống nghệ thuật: Võ Quảng - Nhà văn của trẻ thơ

11:30 Thời sự

12:00 Phim truyền hình: Nỗi đau của hạnh phúc (tập 17)

13:00 Luận đàm: Ðể tự phê bình và phê bình trở thành
một sinh hoạt văn hóa trong Ðảng

14:20 Thế giới không phẳng: Nỗi ám ảnh từ thảm họa Beirut

18:00 Năng lượng và cuộc sống: Ứng dụng chiếu sáng
trong nông nghiệp: Nâng cao năng suất cây trồng

19:55 Ðiểm đến: Làng gốm cổ bên sông Hồng

20:00 Giao thông kết nối: Luật PPP: Cánh cửa đón nhà
đầu tư nước ngoài cho các dự án giao thông?

20:20 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Nghị quyết 55:
Ða dạng hóa nguồn cung để bảo đảm an ninh năng lượng

20:30 Bình luận phê phán: Tuyên ngôn Ðộc lập 1945 -
Giá trị trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

20:45 Tạp chí lao động và xã hội: Công đoàn chăm lo
đời sống cho người lao động

22:00 Thời sự