Một số chương trình phát sóng ngày 25-2

Thứ Năm, 25-02-2021, 04:06

06:00 Chào ngày mới

07:00 Vì một Việt Nam hùng cường: Thực hiện tốt

các chính sách phát triển kinh tế - xã hội

vùng dân tộc thiểu số và miền núi

09:00 Luận đàm: Thu hẹp khoảng cách từ chính sách

đến thực thi: Làm sao để hiệu quả?

10:00 Bình luận - Phê phán: Không thể xuyên tạc

mục tiêu phát triển và tầm nhìn của Ðảng

trong các văn kiện Ðại hội XIII

11:10 Tứ phương tám hướng: Tập 2

11:20 Góc bếp quê nhà: Gà khìa ngũ vị

11:30 Thời sự

13:00 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh -

Biên niên sử truyền hình - Năm 2012

15:00 Dân tộc và phát triển: Xuân về trên đỉnh non cao

16:00 Tin tức 16h

18:00 Doanh nghiệp thời hội nhập: Hoa Kỳ và cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam

18:15 45’ chiều

20:30 Việc cần làm: Giữ đúng lời hứa với dân

20:45 Theo dấu Tây Sơn: Tập 1

22:00 Thời sự

22:45 Rẻo cao Tây Bắc - Tập 1: Ðịa phận Hòa Bình

(Phần 1)