Một số chương trình phát sóng ngày 19-2

Thứ Sáu, 19-02-2021, 01:14

06:00 Chào ngày mới
 
 07:00 Dân tộc và phát triển: Những bản tình ca của núi rừng
 
 07:30 Nông nghiệp chuyển động: Nền nông nghiệp chuyển từ lượng sang chất
 
 10:00 Đảng với sự nghiệp đổi mới: Đào tạo cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới
 
 10:30 Nói thẳng: Câu chuyện sính ngoại
 
 11:30 Thời sự
 
 15:00 Môi trường và tài nguyên: Nỗ lực giảm hệ quả tác động từ thiên tai
 
 15:45 Giao thông kết nối: Mở đường về bản
 
 18:00 Kinh tế và dự báo: Đổi mới kinh tế tập thể trong xu hướng hội nhập và cách mạng công nghiệp
 
 19:30 Phim tài liệu: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình - Năm 2011
 
 20:00 Đối ngoại và Hội nhập: ASEAN 2021: Quan tâm, sẵn sàng, thịnh vượng
 
 20:20 Miền Đông năng động
 
 20:30 Bình luận - Phê phán: Trên con đường của Hồ Chí Minh
 
 22:00 Thời sự