05:29 12/01/2021

06:00 Chào ngày mới

07:00 Khoa học và Ðời sống: Nhân lực chất lượng cao về AI: Thiếu nhưng khó

08:50 Hướng về Ðại hội XIII của Ðảng: Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong đổi mới giáo dục