Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Thứ Hai, 28-12-2020, 16:17
(Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Exchange - VNX) theo mô hình công ty mẹ - con trên cơ sở sắp xếp lại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE). VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng và đặt trụ sở tại Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 20-2-2021.

Theo đó, Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam là công ty mẹ được tổ chức theo  mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100%  vốn điều lệ; có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng; được mở tài khoản bằng đồng  Việt Nam và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại trong nước; hạch toán độc lập, thực hiện chế độ tài chính, chế độ báo cáo thống kê, kế toán,  kiểm toán và nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam và các công ty con có chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán;  các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động  của Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ chính là xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để trình cấp có thẩm  quyền phê duyệt theo quy định; Xây dựng và ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch  chứng khoán, công bố thông tin, thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán Việt  Nam và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường  giao dịch chứng khoán; Chấp thuận, hủy bỏ tư cách thành viên của Sở giao dịch Chứng khoán  Việt Nam; Giám sát Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ; Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống công nghệ thông tin, công nghệ  mới, sản phẩm mới; Hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán thông qua việc đào tạo, tuyên  truyền, phổ biến kiến thức; Hợp tác quốc tế với các Sở giao dịch Chứng khoán trên thế giới, các tổ  chức quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Quản lý, giám sát Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật chứng khoán; Báo cáo, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các biện pháp ứng  phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính  toàn vẹn của thị trường giao dịch chứng khoán;...

Quyết định cũng phân công nhiệm vụ chính của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, HNX sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường chứng khoán phái sinh, thị trường giao dịch trái phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật… Còn HoSE sẽ có nhiệm vụ tổ chức, vận hành thị trường giao dịch cổ phiếu và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật…

Ngoài ra, hai sở sẽ có các nhiệm vụ khác như: Giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán; giám sát hoạt động công bố thông tin của tổ chức niêm yết; Đầu tư, triển khai phát triển hệ thống công nghệ, phát triển sản phẩm mới theo nhiệm vụ được giao; Cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật; Tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số chứng khoán trong trường hợp giá, khối lượng giao dịch chứng khoán có biến động bất thường; Chấp thuận, thay đổi, hủy bỏ niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán; Cung cấp dịch vụ đấu giá, đấu thầu; Báo cáo Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, kiến nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm giao dịch…

M.K