Quy định mới nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán

Thứ Hai, 23-03-2020, 02:04

Bộ Tài chính vừa ban hành quy định mới về giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với một số dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán (TTCK) trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đó, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ảnh hưởng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi của nhà đầu tư, Bộ Tài chính giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ TTCK trước ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể: giảm 10% đối với dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán. Giảm từ 15-20% đối với dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên TTCK phái sinh. Giảm từ 30-50% đối với dịch vụ quản lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm; dịch vụ thực hiện quyền; dịch vụ chuyển khoản chứng khoán; dịch vụ đấu giá, chào bán cạnh tranh. Không thu (miễn hoàn toàn) đối với sáu dịch vụ: đăng ký niêm yết; đăng ký chứng khoán; dịch vụ kết nối trực tuyến lần đầu; dịch vụ vay, cho vay chứng khoán qua hệ thống Trung tâm lưu ký chứng khoán; đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh; đăng ký thành viên bù trừ.

Trên cơ sở mức giảm giá dịch vụ được quy định mới này, các tổ chức cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán thực hiện ngay việc giảm giá dịch vụ do đơn vị mình cung cấp tương ứng để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 kể từ ngày 19-3 cho tới hết ngày 31-8. Bộ Tài chính sẽ xem xét, quyết định kéo dài thời gian áp dụng quy định này trong trường hợp cần thiết.

PV