Lấy ý kiến về quy định cho phép doanh nghiệp nước ngoài niêm yết

Thứ Hai, 22-06-2020, 18:03
(Ảnh minh họa: nhadautu.vn)

NDĐT - Tại Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chứng khoán mới đang được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lấy ý kiến, có quy định về đường hướng cho doanh nghiệp nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam.

Tại Điều 33 của Dự thảo Nghị định, doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài muốn chào bán chứng khoán ra công chúng tại Việt Nam cần có 10 điều kiện.

Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi theo các chuẩn mực kế toán quốc tế trong năm liền trước năm đăng ký chào bán.

Có dự án đầu tư vào Việt Nam được cấp có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt; có phương án phát hành và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng để đầu tư vào dự án tại Việt Nam.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án.

Có cam kết bảo lãnh phát hành theo hình thức cam kết chắc chắn với tối thiểu một công ty chứng khoán được phép hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán tại Việt Nam.

Có ngân hàng thực hiện việc giám sát sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Tổ chức phát hành nước ngoài phải cam kết không chuyển vốn huy động được ra nước ngoài; không rút vốn tự có đối ứng trong thời hạn dự án được cấp phép; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của tổ chức phát hành theo quy định của pháp luật Việt Nam; tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành chứng khoán tại Việt Nam.

Có cam kết của Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp chào bán cổ phiếu và trái phiếu chuyển đổi, cam kết của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên đối với trường hợp chào bán trái phiếu về việc thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác trong trường hợp chào bán trái phiếu.

Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của đợt chào bán.

Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.

Ngoài ra, Dự thảo Nghị định cũng quy định cụ thể về Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài (Điều 34) ; và Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng tại Việt Nam của doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật nước ngoài (Điều 35).

Dự thảo Nghị định gồm 269 Điều và chín Chương quy định chi tiết về chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai; tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán, thành viên của tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, tổ chức mở tài khoản trực tiếp; đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam; quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán; các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn TTCK.

>>Tạo điều kiện để Luật Chứng khoán 2019 đi vào cuộc sống

>>Chứng khoán có Luật mới, áp dụng từ năm 2021

KHÁNH GIANG