Kiểm soát rủi ro trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Chủ Nhật, 25-08-2019, 15:55

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại (NHTM) yêu cầu kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Theo đó, các NHTM phải rà soát các quy định nội bộ, bảo đảm ban hành đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt các quy định nội bộ liên quan đến hoạt động mua TPDN. Các NHTM không được mua TPDN trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp phát hành. Ðồng thời, phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động đầu tư trái phiếu có mục đích đầu tư vào các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản hoặc tăng quy mô vốn của tổ chức phát hành hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để hạn chế rủi ro. Ngoài ra, các NHTM cũng cần tập trung rà soát việc đầu tư trái phiếu đối với các doanh nghiệp có số dư lớn, nhất là các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với nhiều tổ chức tín dụng/doanh nghiệp khác, bảo đảm tuân thủ đúng quy định về các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt là quy định về giới hạn cấp tín dụng...

PV