SGDCK Việt Nam sẽ thành lập trong giai đoạn 2019 - 2020

Thứ Bảy, 12/01/2019, 02:17:07
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn)

NDĐT - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ có vốn điều lệ ban đầu là 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Hà Nội và việc thành lập sẽ diễn ra theo lộ trình phù hợp bao gồm hai giai đoạn 2019 - 2020 và 2020 - 2023.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán (SGDCK) Việt Nam tại Quyết định số 32/QĐ-TTg, với mục tiêu tổng quát là thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch; tăng cường công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đối tượng tham gia thị trường; góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam; nâng cao sức cạnh tranh và từng bước tiếp cận với các chuấn mực và thông lệ quốc tế.

Ngoài mục tiêu tổng quát, Đề án cũng đưa ra năm mục tiêu cụ thể. Theo đó, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy trên cơ sở thống nhất một đầu mối quản trị điêu hành, quản trị rủi ro để nâng cao hiệu quả bộ máy tổ chức và hoạt động của Sở GDCK Việt Nam; tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động thị trường theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, sắp xếp lại hiệu quả việc tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam trên cơ sở phân định rõ ba khu vực thị trường chính, gồm: thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu và TTCK phái sinh; tập trung vào chuyên môn hóa và chuyên nghiệp hóa hoạt động, phát huy vai trò của TTCK trong phát triển kinh tế.

Cùng với đó, phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin hiện đại cho thị trường, bao gồm cả hệ thống đường truyền, cơ sở dữ liệu và hệ thống dự phòng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia TTCK, tạo khả năng kết nối với các TTCK trong khu vực và trên thế giới.

Bên cạnh đó, thống nhất quản lý về tài chính, đầu tư công nghệ; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời hoàn thiện cơ chế tài chính bảo đảm phù hợp với đặc thù hoạt động của Sở GDCK.

Và mục tiêu cụ thể cuối cùng là mở rộng TTCK có tổ chức, đa dạng hóa các sản phẩm giao dịch và nhà đầu tư, thu hẹp thị trường tự do, bảo đảm thị trường hoạt động hiệu quả, công bằng, công khai, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại Hà Nội

Theo Quyết định số 32/QĐ-TT, việc thành lập SGDCK Việt Nam sẽ diễn ra theo lộ trình phù hợp gồm hai giai đoạn nhằm bảo đảm thị trường vẫn hoạt động ổn định, liên tục.

Giai đoạn 2019 - 2020, thành lập SGDCK Việt Nam, tiếp tục duy trì hoạt động các thị trường giao dịch chứng khoán như hiện nay tại SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE), SGDCK Hà Nội (HNX); thống nhất tổ chức bộ máy hoạt động của SGDCK Việt Nam, sắp xểp lại bộ máy tổ chức của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh; hoàn chỉnh dự án xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thị trường do SGDCK TP Hồ Chí Minh đang làm chủ đầu tư để có thể nâng cấp hiện đại hóa công nghệ thông tin cho toàn thị trường.

Giai đoạn 2020 - 2023, đưa hệ thống công nghệ thông tin thị trường đi vào hoạt động áp dụng cho SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó thực hiện lộ trình phân khúc các khu vực thị trường; xây dựng phương án cổ phần hóa SGDCK để hiển khai thực hiện sau năm 2023.

SGDCK Việt Nam sẽ hoạt động theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên 100% vốn Nhà nước dưới hình thức công ty mẹ - công ty con do Bộ Tài chính là cơ quan đại diện chủ sở hữu vổn nhà nước, có trụ sở chính đặt tại Hà Nội. SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh là các công ty con do SGDCK Việt Nam đầu tư 100% vốn, hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân.

SGDCK Việt Nam có mức vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, được điều chuyển từ vốn điều lệ của SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh. Trong quá trình hoạt động, SGDCK Việt Nam thực hiện tăng hoặc giảm vốn điều lệ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

(Ảnh minh họa: thoibaotaichinhvietnam.vn)

Xây dựng chiến lược, tổ chức và giám sát thị trường

SGDCK Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ là: Xây dựng chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm và kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; Ban hành các quy chế về niêm yết chứng khoán, giao dịch chứng khoán, công bố thông tin, thành viên giao dịch và các quy chế nghiệp vụ khác liên quan đến tổ chức và hoạt động thị trường giao dịch chứng khoán sau khi được UBCKNN chấp thuận; Giám sát SGDCK TP Hồ Chí Minh, SGDCK Hà Nội trong việc triển khai thực hiện các quy chế hoạt động nghiệp vụ và giám sát chung về thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, SGDCK Việt Nam còn định hướng phát triển hệ thống công nghệ thông tin, định hướng phát triển các công nghệ mới, sản phẩm mới để chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất; Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức và cung cấp các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật; Làm trung gian hoà giải theo yêu cầu của thành viên giao dịch khi phát sinh tranh chấp liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, SGDCK Việt Nam thực hiện hợp tác quốc tế về chứng khoán và thị trường chứng khoán, đầu mối tham gia các tổ chức quốc tế về TTCK; Thực hiện quản lý các công ty con của SGDCK Việt Nam theo quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của SGDCK Việt Nam; và Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo đó, SGDCK Hà Nội và SGDCK TP Hồ Chí Minh sẽ có các chức năng, nhiệm vụ chính sau: 1- Tổ chức hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch, giao dịch chứng khoán, đấu giá chứng khoán, đấu thầu trái phiếu theo quy định của pháp luật; 2- Giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của thành viên giao dịch, tổ chức niêm yết và nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán tại SGDCK theo quy định của pháp luật; 3- Phát triển các sản phẩm mới trong phạm vi thị trường quản lý; 4- Hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng, đào tạo, tuyên truyền, phổ cập kiến thức; 5- Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và quy định của cấp có thẩm quyền.

KHÁNH GIANG

Chia sẻ