Bốn cổ phiếu vào diện cảnh báo, kiểm soát tại HNX

Thứ Năm, 27/12/2018, 10:43:30
 Font Size:     |        Print
 

(Ảnh minh họa)

NDĐT - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa các cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA, cổ phiếu NHP của CTCP Sản xuất Xuất Nhập khẩu NHP, cổ phiếu HKT của CTCP Chè Hiệp Khánh và cổ phiếu PVE của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP vào diện bị cảnh báo, kiểm soát, không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Cụ thể:

Cổ phiếu HVA của CTCP Đầu tư HVA bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 28-12-2018, do không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc bị đưa vào diện cảnh báo sau khi chứng khoán bị cảnh báo, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại điểm 1.5 khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết. Cụ thể, Công ty chưa công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018.

Cổ phiếu HVA chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần.

Cổ phiếu NHP của CTCP Sản xuất Xuất Nhập khẩu NHP bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 27-12-2018, do Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2108 của Công ty được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Đồng thời lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30-6-218 và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 trên Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2018 của Công ty là số âm.

Cổ phiếu HKT của CTCP Chè Hiệp Khánh bị đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ từ ngày 26-12-2018, do Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 của Công ty được soát xét bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội có ý kiến không phải lài ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 trên Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018 của Công ty là số âm.

Cổ phiếu PVE của Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP bị đưa vào diện bị kiểm soát từ ngày 24-12-2018, do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi chứng khoán bị cảnh báo, thuộc trường hợp bị kiểm soát theo quy định tại điểm 1.5 khoản 1 Điều 14 Quy chế niêm yết.

Cổ phiếu PVE chỉ được giao dịch vào phiên thứ sáu hằng tuần.

Sở GDCK Hà Nội sẽ có thông báo về việc đưa cổ phiếu HVA và PVE ra khỏi diện bị kiểm soát sau khi Công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị kiểm soát theo Quy chế niêm yết.

THIÊN HƯƠNG

Chia sẻ