Tuần qua, nhiều mã giao dịch chứng khoán được cấp mới

Chủ Nhật, 17-11-2019, 17:22
Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội được cấp mã HSP.

NDĐT - Ngày 17-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp mới mã chứng khoán và thay đổi thông tin thành viên lưu ký cho nhiều công ty cổ phần.

Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội được cấp mới mã HSP

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 53/2019/GCNCP-VSD ngày 13-11-2019 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

Trụ sở chính: Thôn Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0243.688 0086

Fax: 0243.688 4284

Vốn điều lệ: 120.270.860.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội

Mã chứng khoán: HSP

Mã ISIN: VN000000HSP9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 12.027.086 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 120.270.860.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 14-11-2019,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu HSP trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu HSP được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp bốn mã chứng khoán cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 41/2019/GCNTP-VSD ngày 13-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2019

Mã chứng khoán: BVDB19061

Mã ISIN: VNBVDB190619

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-11-2019, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 42/2019/GCNTP-VSD ngày 13-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2019

Mã chứng khoán: BVDB19081

Mã ISIN: VNBVDB190817

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-11-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 40/2019/GCNTP-VSD ngày 13-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2019

Mã chứng khoán: BVDB19041

Mã ISIN: VNBVDB190411

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 300.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-11-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 39/2019/GCNTP-VSD ngày 13-11-2019 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Trụ sở chính: Số 25A Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 04 3736 5759

Fax: 04 3736 5672

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 13-11-2019.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2019

Mã chứng khoán: BVDB19021

Mã ISIN: VNBVDB190213

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 200.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-11-2019,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp ba mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán MB

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 53/2019/GCNCW-VSD ngày 11-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CVNM03MBS19CE

Mã chứng quyền: CVNM1905

Mã ISIN: VN0CVNM19051

Mã chứng khoán cơ sở: VNM

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 06 thángNgày đáo hạn: 28/04/2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 10: 1

Giá thực hiện: 126.800 đồng

Giá phát hành : 2.500 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.750.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2019, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CVNM1905 được thực hiện theo quyết định của SGDCK thành phố Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 51/2019/GCNCW-VSD ngày 11-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CPNJ03MBS19CE

Mã chứng quyền: CPNJ1902

Mã ISIN: VN0CPNJ19026

Mã chứng khoán cơ sở: PNJ

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 22-1-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 5: 1

Giá thực hiện: 79,000 đồng

Giá phát hành : 2.220 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 3.330.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CPNJ1902 được thực hiện theo quyết định của SGDCK thành phố Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 52/2019/GCNCW-VSD ngày 11-11-2019 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Tên chứng quyền: Chứng quyền CHPG03MBS19CE

Mã chứng quyền: CHPG1908

Mã ISIN: VN0CHPG19081

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 thángNgày đáo hạn: 22-1-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 20.500 đồng

Giá phát hành : 1.450 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.900.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-11-2019,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán MB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK thành phố Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG1908 được thực hiện theo quyết định của SGDCK thành phố Hồ Chí Minh.

Thay đổi thông tin thành viên lưu ký VCBS

Ngày 13-11-2019, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận thành viên lưu ký sửa đổi số 20/GCNTVLK-CN-3 cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1. Tên thành viên lưu ký: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2. Tên viết tắt: VCBS

3. Số hiệu thành viên: 009

4. Tên chi nhánh: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

5. Trụ sở chi nhánh: Tầng 12, số 135 đường Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

6. Điện thoại: 0511.3888444

7. Fax: 0511.3888788

8. Quyết định thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 669/QĐ-UBCK ngày 7-12-2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

Đã đăng ký thay đổi thông tin Chi nhánh hoạt động lưu ký kể từ ngày 13-11-2019. Thông tin chi tiết :

1. Trụ sở chi nhánh: Tầng 12, số 251 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

2. Quyết định sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 884/QĐ-UBCK ngày 7-11-2019 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

HÀ THÀNH