Tuần qua, chuyển quyền sở hữu gần 7,3 triệu cổ phiếu ACB và MWG

Thứ Sáu, 03-04-2020, 17:49

NDĐT - Ngày 3-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu 7,294 triệu cổ phiếu ACB và MWG cho các nhà đầu tư.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACB

Căn cứ công văn số Công văn số 1725/UBCK-QLCB ngày 13-3-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu ACB và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu ACB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HNX

1

Ngân hàng TMCP Á Châu

BCH Công đoàn Ngân hàng TMCP Á Châu

ACB

6.222.000

Cộng

6.222.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31-3-2020

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 1795/UBCK-PTTT ngày 18-3-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ASHMORE EMERGING MARKETS FRONTIER EQUITY FUND

MWG

495.000

2

ASHMORE SICAV - EMERGING MARKETS FRONTIER EQUITY FUND

577.000

Tổng cộng

1.072.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 30-3-2020.

H.T