Hơn 5 triệu cổ phiếu được chuyển quyền sở hữu

Thứ Hai, 15-10-2018, 10:45

NDĐT – Ngày 15-10, hơn 5 triệu cổ phiếu VPB, VCS đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chuyển quyền sở hữu cho các nhà đầu tư.

* Căn cứ công văn số 6745/UBCK-PTTT ngày 2-10-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Ashoka Pte. Ltd.

Arjuna Fund Pte. Ltd.

1.028.144

2

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

1.028.144

Tổng

2.056.288

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12-10-2018.

* Căn cứ công văn số 6628/UBCK-PTTT ngày 27-9-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán VPB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VPB như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số lượng cổ phiếu VPB chuyển quyền sở hữu

1

Meritz Vietnam Securities Investment Trust[Balanced]

Deutsche Bank AG London

1.130.000

2

Optis Global Opportunities Fund Ltd

2.000.000

Tổng

3.130.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-10-2018.

* Căn cứ công văn số 5175/UBCK-PTTT ngày 20-8-2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VCS, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu VCS như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền
sở hữu

Số lượng cổ phiếu VCS chuyển quyền sở hữu (loại 1)

1

Công đoàn Công ty cổ phần Vicostone

Công đoàn Công ty cổ phần Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A

29.488

Cộng

29.488

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12-10-2018.

H.T