Chuyển sở hữu hơn 5 triệu cổ phiếu MBB, MWG

Thứ Năm, 23-05-2019, 11:50

NDĐT - Ngày 23-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB (Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội) và cổ phiếu MWG (Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động) cho các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 2976/UBCK-PTTT ngày 14-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Jpmorgan VietNam
Opportunities Fund

Vanderbilt University

MBB

240.440

2

Arjuna Fund Pte.Ltd

1.957.840

3

Ashoka Pte.Ltd

1.236.530

Tổng cộng

3.434.810

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-5-2019.

MB đang phát triển theo mô hình tập đoàn tài chính với các công ty thành viên hoạt động hiệu quả gồm: Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân đội (MIC), Công ty CP Chứng khoán MB (MBS), Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư MB (MB Capital), Công ty Quản lý nợ và khai thác tài sản MB (MB AMC), Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) và Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei (MCredit)...

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 3005/UBCK-PTTT ngày 15-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

AQUILA SPC LTD

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

3.800

2

Buma - Universal - Fonds I

24.000

3

Genesis Emerging Markets Business Trust

52.700

4

Trustees Of Mineworkers' Pension Scheme Limited

19.200

5

Coal Staff Superannuation Scheme Trustees Limited

14.500

6

The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans

200.400

7

Essor Emergent

11.400

8

HANOI INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

180.000

9

IDRIS LTD

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

108.000

10

VIETNAM ENTERPRISE INVESTMENTS LIMITED

The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans

300.000

11

VIOLA LTD

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

86.000

12

NORGES BANK

Stichting Depositary APG Emerging Markets Equity Pool

14.200

13

Genesis Emerging Markets Fund Limited

111.500

14

The Genesis Emerging Markets Investment Company

242.300

15

Genesis Emerging Markets, L.P.

21.100

16

National Pension Service

16.100

17

The Emerging Markets Fund Of the Genesis Group Trust For Employee Benefit Plans

11.200

18

State Teachers Retirement System Of Ohio

32.000

19

Oregon Public Employees Retirement System

35.500

20

Goldman Sachs Profit Sharing Master Trust

16.100

Tổng cộng

1.500.000

* Căn cứ công văn số 3027/UBCK-PTTT ngày 16-5-2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Dempsey Hill Asia Fund

KT Zmico Securities Company Limited

MWG

280.520

Tổng cộng

280.520

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-5-2019.

HÀ THÀNH