Chuyển quyền sở hữu và cấp nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

Thứ Sáu, 13-03-2020, 17:29

NDĐT - Ngày 13-3, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã chuyển quyền sở hữu và cấp nhiều mã chứng khoán, mã chứng quyền cho các công ty.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 17/2020/GCNCP-VSD ngày 9-3-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Trụ sở chính: Số 8, đường Trần Phú, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210 3846531

Fax: 0210 3848064

Vốn điều lệ: 22.441.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ

Mã chứng khoán: BPT

Mã ISIN: VN000000BPT0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 2.244.100 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 22.441.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 10-3-2020,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Cấp nước Phú Thọ đăng ký giao dịch cổ phiếu BPT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu BPT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 38/2020/GCNCW-VSD ngày 11-3-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng quyền: Chứng quyền HDB/3M/SSI/C/EU/CASH-03

Mã chứng quyền: CHDB2004

Mã ISIN: VN0CHDB20045

Mã chứng khoán cơ sở: HDB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: Ba tháng

Ngày đáo hạn: 14-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 28.500đồng

Giá phát hành: 3.200 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 9.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-3-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 39/2020/GCNCW-VSD ngày 11-3-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng quyền: Chứng quyền TCB/3M/SSI/C/EU/CASH-03

Mã chứng quyền: CTCB2002

Mã ISIN: VN0CTCB20026

Mã chứng khoán cơ sở: TCB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: Ba tháng

Ngày đáo hạn: 14-5-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 22.000 đồng

Giá phát hành: 2.500 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 3.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 7.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-3-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 40/2020/GCNCW-VSD ngày 11-3-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng quyền: Chứng quyền MWG/4M/SSI/C/EU/CASH-03

Mã chứng quyền: CMWG2004

Mã ISIN: VN0CMWG20044

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: Bốn tháng

Ngày đáo hạn: 15-6-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 105.000 đồng

Giá phát hành: 13.600 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 13.600.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-3-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 37/2020/GCNCW-VSD ngày 11-3-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Tên chứng quyền: Chứng quyền HPG/4M/SSI/C/EU/CASH-03

Mã chứng quyền: CHPG2004

Mã ISIN: VN0CHPG20048

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: Bốn tháng

Ngày đáo hạn: 15-6-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:1

Giá thực hiện: 23.500 đồng

Giá phát hành: 2.800 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 5.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 14.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 12-3-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán SSI đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 1141/UBCK-PTTT ngày 26-2-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Aberdeen Institutional Commingled Funds, LLC

Finansia Syrus Securities Public Company Limited

MWG

150.000

Tổng cộng

150.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11-3-2020.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 1232/UBCK-PTTT ngày 28-2-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

Forum One – VCG Partners Vietnam Fund Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

200.000

Tổng

200.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 9-3-2020.

HÀ THÀNH