Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PNJ

Thứ Sáu, 18-11-2016, 15:15
Ảnh minh họa.

NDĐT – Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, ngày 18-11, VSD đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PNJ cho các nhà đầu tư.

Căn cứ công văn số 7488/UBCK-PTTT ngày 15-11-2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chuyển nhượng cổ phiếu PNJ và hồ sơ chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PNJ, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu PNJ như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền
sở hữu

Số lượng cổ phiếu PNJ chuyển quyền sở hữu (loại 1)

1

Vietnam Azalea Fund Limited

Apollo Asia Fund Ltd.

1.900.000

2

DC Developing Markets Strategies Public Limited Company

400.000

3

Russell Emerging Markets Equity Pool

71.000

4

BP Pension Fund

44.092

5

GMO Emerging Domestic Opportunities Fund

590.927

6

GMO Emerging Markets Fund

117.050

7

GMO Emerging Domestic Opportunities Equity Fund

30.752

8

Russell Trust Company Commingled Employee Benefit Funds Trust Russell Emerging Markets Fund

183.000

9

East Capital (LUX) - Frontier Markets Fund

120.000

Cộng

3.456.821

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 18-11-2016.

H.T