Cấp mới bốn mã chứng khoán

Thứ Sáu, 24-05-2019, 16:26
Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương được cấp mã HTK

NDĐT - Ngày 24-5, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mã chứng khoán cho các Công ty: TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đác Lắc, Trung tâm Phát triển Kỹ thuật và Công nghệ, TNHH MTV Tân Khánh An và Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương.

Mã mới UDL

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 04-CPH/2019/GCNCP-VSD ngày 22-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường Đác Lắc

- Tên tiếng Anh: DAKLAK Urban and Enviroment Limited Company

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đác Lắc

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 76.722.755.669 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đác Lắc

- Mã chứng khoán: UDL

- Mã ISIN: VN000000UDL3

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 2.891.200 cổ phiếu (Hai triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 28.912.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ chín trăm mười hai triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán UDL nêu trên vào ngày 23-5-2019 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu UDL trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu UDL thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Mã mới FVN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 02-CPH/2019/GCNCP-VSD ngày 22-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Trung tâm Phát triển Kỹ thuật và Công nghệ

- Tên tiếng Anh: Center for Technology and Technique Development

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa:

Công ty cổ phần Thiết kế và Công nghệ Việt Nam

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 2.822.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Thiết kế và Công nghệ Việt Nam

- Mã chứng khoán: FVN

- Mã ISIN: VN000000FVN2

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 274.600 cổ phiếu (Hai trăm bảy mươi tư nghìn sáu trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 2.746.000.000 đồng (Hai tỷ bảy trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán FVN nêu trên vào ngày 23-5-2019 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu FVN trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Mã mới TKA

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 05/CPH/2019/GCNCP-VSD ngày 22-5-2019 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa: Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa: Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 8.000.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì Tân Khánh An

- Mã chứng khoán: TKA

- Mã ISIN: VN000000TKA3

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 22.000 cổ phiếu (Hai mươi hai nghìn cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán TKA nêu trên vào ngày 23-5-2019 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu TKA trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

Mã mới HTK

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 24/2019/GCNCP-VSD ngày 22-5-2019 cho Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương như sau:

Tổ chức đăng ký: Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương

Tên tiếng Anh: Hai Duong Motor Transport Vehicle Registration JSC

Trụ sở chính: Tân Dân, phường Việt Hòa, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3891845 Fax: 0220 3891845

Vốn điều lệ: 61.649.440.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương Mã chứng khoán: HTK

Mã ISIN: VN000000HTK8

Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 6.164.944 cổ phiếu (Sáu triệu một trăm sáu mươi tư nghìn chín trăm bốn mươi bốn cổ phiếu), trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 1.458.710 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 4.706.234 cổ phiếu

Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 61.649.440.000 đồng (Sáu mươi mốt tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:

+ Giá trị cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 14.587.100.000 đồng

+ Giá trị cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 47.062.340.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu HTK phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 24-5-2019.

HÀ THÀNH