Cấp mới ba mã trái phiếu, cổ phiếu

Thứ Tư, 26-09-2018, 15:57
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam được cấp mã MVN.

NDĐT - Ngày 26-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, đã cấp mã chứng khoán cho Ngân hàng Chính sách Xã hội và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Mã mới BVBS18227

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 44/2018/GCNTP-VSD ngày 25-9-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25-9-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 18/2018

Mã chứng khoán: BVBS18227

Mã ISIN: VNBVBS182270

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-9-2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới BVBS18170

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2018/GCNTP-VSD ngày 25-9-2018 và cấp mã trái phiếu cho Ngân hàng Chính sách Xã hội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội

Trụ sở chính: Khu CC5 bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 25-9-2018.

Tên chứng khoán: Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 18/2018

Mã chứng khoán: BVBS18170

Mã ISIN: VNBVBS181702

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu chính phủ bảo lãnh

Số lượng chứng khoán đăng ký: 5.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 26-9-2018,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Mã mới MVN

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký cổ phiếu trúng đấu giá số 21CPH/2018/GCNCP-VSD ngày 25-9-2018 và cấp mã chứng khoán cho doanh nghiệp cổ phần hóa như sau:

- Tên doanh nghiệp cổ phần hóa:

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên

- Tên tiếng Anh: Vietnam National Shipping Lines

- Tên doanh nghiệp dự kiến sau khi cổ phần hóa:

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi cổ phần hóa: 14.046.058.000.000 đồng

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP

- Mã chứng khoán: MVN

- Mã ISIN: VN000000MVN8

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng cổ phiếu đăng ký: 5.420.900 cổ phiếu

(Năm triệu bốn trăm hai mươi nghìn chín trăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 54.209.000.000 đồng

(Năm mươi tư tỷ hai trăm linh chín triệu đồng)

- Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sẽ lưu ký số chứng khoán MVN nêu trên vào ngày 26-9-2018 (trừ các trường hợp phải điều chỉnh thông tin).

* Cổ phiếu MVN trúng đấu giá sẽ được đăng ký giao dịch trên thị trường Upcom tại SGDCK Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MVN thực hiện theo Quyết định của SGDCK Hà Nội.

H.T