Cấp mã chứng quyền và chuyển sở hữu cổ phiếu cho các công ty

Thứ Sáu, 24-04-2020, 16:13

NDĐT - Ngày 24-4, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, VSD đã cấp nhiều mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Cấp mã chứng quyền cho Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 50/2020/GCNCW-VSD ngày 20-4-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.REE.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CREE2002

Mã ISIN: VN0CREE20020

Mã chứng khoán cơ sở: REE

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: CTCP Cơ điện lạnh

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: N/A

Ngày đáo hạn: 1-7-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 32.000đồng

Giá phát hành: 1.800 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.500.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.700.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ.

Bắt đầu từ ngày 21-4-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CREE2002 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 45/2020/GCNCW-VSD ngày 20-4-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.PNJ.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CPNJ2002

Mã ISIN: VN0CPNJ20024

Mã chứng khoán cơ sở: PNJ

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 1-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 69.000đồng

Giá phát hành: 2.400 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.400.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ.

Bắt đầu từ ngày 21-4-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CPNJ2002 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 47/2020/GCNCW-VSD ngày 20-4-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CMWG2005

Mã ISIN: VN0CMWG20051

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 1-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 2: 1

Giá thực hiện: 92.000 đồng

Giá phát hành: 2.500 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.500.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-4-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMWG2005 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 46/2020/GCNCW-VSD ngày 20-4-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CMBB2004

Mã ISIN: VN0CMBB20049

Mã chứng khoán cơ sở: MBB

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 1-7-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 17.000 đồng

Giá phát hành: 1.100 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-4-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMBB2004 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 48/2020/GCNCW-VSD ngày 20-4-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.FPT.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CFPT2005

Mã ISIN: VN0CFPT20052

Mã chứng khoán cơ sở: FPT

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty Cổ phần FPT

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 3 tháng

Ngày đáo hạn: 1-7-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 49.000đồng

Giá phát hành: 2.900 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 1.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 2.900.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-4-2020,VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CFPT2005 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

* Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 49/2020/GCNCW-VSD ngày 20-4-2020 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect

Tên chứng quyền: Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

Mã chứng quyền: CHPG2005

Mã ISIN: VN0CHPG20055

Mã chứng khoán cơ sở: HPG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 6 tháng

Ngày đáo hạn: 1-10-2020

Tỷ lệ chuyển đổi: 1: 1

Giá thực hiện: 19.000đồng

Giá phát hành: 2.100 đồng/chứng quyền

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.200.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 21-4-2020, VSD nhận lưu ký số chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty cổ phần chứng khoán VNDirect đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CHPG2005 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG

Căn cứ công văn số 2407/UBCK-PTTT ngày 10-4-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

DC DEVELOPING MARKETS STRATEGIES PUBLIC LIMITED COMPANY

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

MWG

150.000

2

KB VIETNAM FOCUS BALANCED FUND

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

MWG

150.000

Tổng cộng

300.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 22-4-2020.

Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 2561/UBCK-PTTT ngày 17-4-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán FPT, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu FPT như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Số lượng chứng khoán

1

WASATCH FRONTIER EMERGING SMALL COUNTRIES FUND

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND, INC. - FRONTIER MARKETS PORTFOLIO

54.690

2

WASATCH FRONTIER EMERGING SMALL COUNTRIES FUND

GALAXY FUND

140.350

3

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM

81.050

Tổng

276.090

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 21-4-2020.

H.T