Vi phạm luật quản trị, hai công ty bị phạt 170 triệu đồng

Thứ Tư, 29-04-2020, 16:23
(Ảnh minh họa)

NDĐT - Ngày 29-4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, đã xử phạt hành chính hai công ty: CTCP Đá Núi Nhỏ và CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương, tổng số tiền 170 triệu đồng, vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty.

Theo đó, ngày 29-4, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 125/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Đá Núi Nhỏ (địa chỉ trụ sở chính: Thửa đất số 1426, tờ bản đồ số 3, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam), số tiền 85 triệu đồng, vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan, giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

CTCP Đá Núi Nhỏ (Công ty) là người có liên quan CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (MVC). Bên cạnh đó, Công ty và MVC cũng là người liên quan của người nội bộ (ông Mai Văn Chánh là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời là Tổng Giám đốc MVC).

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2018 và BCTC soát xét sáu tháng đầu năm 2019 của Công ty và MVC, Công ty và MVC có phát sinh các khoản phải thu và phải trả. Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của Công ty thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, khoản 5 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6-6-2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

* Cùng ngày 29-4, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 124/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (địa chỉ trụ sở chính: số 306, đường ĐT743, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam), số tiền 85 triệu đồng, vì vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan, giao dịch với người có liên quan của Tổng Giám đốc.

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Công ty) là người có liên quan với Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ (NNC). Bên cạnh đó, Công ty và NNC cũng là người có liên quan của người nội bộ (ông Mai Văn Chánh là Tổng Giám đốc Công ty, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị NNC).

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2018 và BCTC soát xét sáu tháng đầu năm 2019 của Công ty và NNC, Công ty và NNC có phát sinh các khoản phải thu và phải trả.

Tuy nhiên, các giao dịch nêu trên không được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của Công ty thông qua theo quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp và khoản 4, khoản 5 Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6-6-2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

LÊ MINH