Tăng cường lưu trữ tài liệu của cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử

Thứ Tư, 08/04/2020, 01:04:38
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”.

Đề án hướng tới mục tiêu cụ thể là hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về lưu trữ điện tử. Xây dựng và thực hiện lưu trữ điện tử tại Lưu trữ cơ quan. Trong đó, bảo đảm ít nhất 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan nhà nước được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử; bảo đảm ít nhất 90% Lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng; bảo đảm ít nhất 80% tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn ba năm kể từ khi tài liệu được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác)...

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ là đầu mối đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện Đề án, hằng năm tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Lưu trữ năm 2011 đáp ứng yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, hoàn thành năm 2021.

PV