Đồng Tháp đầu tư cho khoa học và công nghệ

Thứ Ba, 07/04/2020, 01:21:33

Tỉnh Ðồng Tháp ban hành Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH - CN) đến năm 2025. Mục tiêu của kế hoạch này là nhằm thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp KH - CN trên địa bàn tỉnh.

Đồng Tháp đầu tư cho khoa học và công nghệ

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, gia đình anh Nguyễn Quang Ngọc, xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã mua lợn giống nuôi, trồng rau màu, tạo thêm thu nhập. Ảnh: TRẦN VIỆT

Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả nghiên cứu KH - CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ðồng thời, hỗ trợ các doanh nghiệp KH - CN được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp KH - CN.

Trong những năm qua, Ðồng Tháp luôn dành sự quan tâm phát triển KH - CN. Các địa phương chủ động trong ký kết hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học trong đầu tư nghiên cứu, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Nhiều đề tài, dự án ứng dụng tiến bộ kỹ thuật đã ứng dụng, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật góp phần thúc đẩy, phát huy tiềm năng sáng tạo của quần chúng nhân dân thu được nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến công nghệ phục vụ sản xuất. Theo Kế hoạch Phát triển doanh nghiệp KH - CN đến năm 2025, tỉnh sẽ có ít nhất 30 doanh nghiệp được chứng nhận là Doanh nghiệp KH - CN; 10 doanh nghiệp được hỗ trợ phát triển theo các chương trình, đề án hỗ trợ của tỉnh; 15 dự án hoàn thiện, tạo ra sản phẩm mới từ các giải pháp sáng tạo, kỹ thuật và các sáng chế. Riêng trong năm 2020, tỉnh hỗ trợ triển khai thực hiện ít nhất ba dự án hoàn thiện, tạo ra sản phẩm mới từ kết quả nghiên cứu KH - CN.

Quảng Trị hỗ trợ các mô hình sản xuất

Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục duy trì, bảo đảm tính bền vững của các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, như: Hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp, chuỗi liên kết sản xuất... Ðể tạo thêm nguồn vốn thực hiện các dự án xóa đói, giảm nghèo, tỉnh đã thực hiện lồng ghép nguồn vốn của các chương trình hỗ trợ của Chính phủ. Tỉnh cũng phát triển các dự án, mô hình an sinh xã hội nhằm giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và yếu thế. Hiện Quảng Trị có 29 xã và 12 thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 ở địa bàn các huyện Hướng Hóa, Ða Krông, Gio Linh và Vĩnh Linh. Theo tính toán, trong giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh cần hơn 117 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện các mô hình, dự án. Số vốn này để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, duy tu bảo dưỡng các công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và xây dựng mô hình giảm nghèo, nâng cao năng lực cho cộng đồng.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết 30a, tỉnh đã huy động hệ thống chính trị vào cuộc giúp người nghèo cải thiện điều kiện sống, nâng cao nhận thức của người dân. Nhiều địa phương đã huy động vốn từ các nguồn để đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế, đường giao thông, công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, nhất là hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình sản xuất tăng thu nhập. Người nghèo được tiếp cận các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng. Từ nguồn vốn hỗ trợ, người dân đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như trồng cao-su, nuôi lợn, trồng chuối, trồng và bảo vệ rừng.

PV và TTXVN