Tây Ninh tập trung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Ba, 31/03/2020, 04:09:34

Tỉnh ủy Tây Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm hoàn thành kế hoạch theo đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của Trung ương. Ðến nay, cả bốn đảng bộ cơ sở làm điểm của tỉnh, tất cả 25 tổ chức cơ sở đảng làm điểm của các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, 1.758 trong số 1.761 chi bộ trực thuộc (ba chi bộ chờ giải thể không tổ chức đại hội) và cả 15 đảng bộ bộ phận đã tổ chức đại hội thành công.

Tỉnh ủy cũng phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đôn đốc công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đang xem xét, cho ý kiến vào Ðề án nhân sự cấp ủy tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang xem xét, cho ý kiến vào kế hoạch giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh tích cực hoàn thiện báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI Ðảng bộ tỉnh về công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các tài liệu liên quan. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo làm rõ, kết luận xử lý các vụ việc, vụ án có liên quan cán bộ, đảng viên, phục vụ công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng các cấp. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách tư pháp; đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được các cấp ủy quan tâm, kịp thời chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… Thông qua công tác nắm tình hình, Tỉnh ủy đánh giá tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, quản lý điều hành của Nhà nước; an tâm công tác và lao động sản xuất.

Thời gian tới, Tỉnh ủy sẽ tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân góp ý vào Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, hậu cần để phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh. Các tổ chức đảng tiếp tục phát động phong trào thi đua lập thành tích hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh, tiến tới Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng.

* Thời gian qua, công tác giáo dục pháp luật tại tỉnh Lào Cai đạt được kết quả tích cực, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân. Tỉnh đã triển khai đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn. Ðến nay, toàn tỉnh đã thực hiện gần 300 nghìn buổi phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 1,5 triệu lượt người. Nhiều nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật, chú ý đến những vấn đề mới, có tính thời sự. Việc tuyên truyền trên hệ thống các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị ngày càng được quan tâm, cập nhật thường xuyên giúp người dân dễ dàng tìm hiểu, tiếp cận thông tin.

Bên cạnh đó, Lào Cai tập trung xây dựng, khai thác, quản lý và vận hành trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, có kết nối với Cổng thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp. Ngoài ra, tỉnh tăng cường giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật; giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm pháp luật, vi-đê-ô, các bài giảng điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật trên các trang tin điện tử và các phương tiện truyền thông đại chúng.