Sắp giảm hơn 20% đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Chủ Nhật, 18/08/2019, 11:58:13

NDĐT- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, tầm nhìn 2030 (Quy hoạch). Theo đó, đến năm 2021, Bộ Tư pháp giảm 5 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017 (chiếm 22,7%) và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN) so với năm 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Sắp giảm hơn 20% đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp

Trụ sở Bộ Tư pháp. Ảnh: TTXVN.

Mục tiêu chung của Quy hoạch là nhằm bố trí hợp lý nguồn lực NSNN dành cho hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; bảo đảm tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, tạo đột phá trong quản lý, từng bước xóa bỏ sự can thiệp và bao cấp của Nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Đồng thời tăng cường phân cấp và thực hiện trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao hơn cho các đơn vị sự nghiệp công lập đồng bộ cả về tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nhân lực, tài chính có tính đến đặc điểm từng loại hình đơn vị, khả năng, nhu cầu thị trường và trình độ quản lý nhằm thúc đẩy các đơn vị sự nghiệp công phát triển lành mạnh, bền vững. Nâng cao chất lượng dịch vụ công, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2021, về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp, thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp bảo đảm phù hợp với Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN của Bộ Tư pháp, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ Tư pháp theo Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16-8-2017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

Theo đó, đến hết năm 2021 giảm 5 đơn vị sự nghiệp so với năm 2017 (chiếm 22,7%) và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW).

Về thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ hằng năm trên cơ sở phù hợp với lộ trình tính chi phí thực hiện dịch vụ hoặc giá dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác. Phấn đấu đến hết năm 2021 có tối thiểu 10 đơn vị sự nghiệp của Bộ tự bảo đảm chi thường xuyên, giảm bình quân ít nhất 10% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW; thực hiện vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với những đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện theo quy định.

Quy hoạch cũng đưa ra các mục tiêu cho giai đoạn đến năm 2025 theo hướng tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp bảo đảm phù hợp chiến lược phát triển ngành Tư pháp, giảm ít nhất một đơn vị sự nghiệp của Bộ so với năm 2021, và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2021. Tăng dần mức độ tự chủ tài chính hằng năm và tiếp tục giảm bình quân ít nhất 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn đến năm 2030, đẩy mạnh chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp sang hoạt động theo mô hình vận dụng cơ chế tài chính doanh nghiệp và giảm ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2025. Giảm bình quân ít nhất 15% chi trực tiếp từ NSNN cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn đến năm 2025.

Nội dung của Quy hoạch cũng đưa ra các mục tiêu cho từng giai đoạn đối với các lĩnh vực cụ thể, gồm: đăng ký giao dịch bảo đảm; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; thi hành án dân sự; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; thông tin, hỗ trợ pháp luật và quản lý đầu tư xây dựng; các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo; các đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp; các đơn vị sự nghiệp khoa học – công nghệ; các đơn vị sự nghiệp thông tin, truyền thông và báo chí.

Bên cạnh đó, các nhóm giải pháp về quản lý nhà nước, tài chính, nhân lực, tổ chức cũng được đưa ra để bảo đảm thực hiện Quy hoạch hiệu quả.

NGUYÊN MINH

Hòa Bình kỷ luật bảy đảng viên có con được nâng điểm thi
Sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn, thiết thực, hiệu quả hơn, góp phần xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc (★)
Cảnh cáo ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hậu Giang
Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới mạnh mẽ, nâng cao vai trò, trách nhiệm với nhân dân
Triển lãm ảnh “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”
Đại biểu MTTQ Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Noi gương Bác - Việc gì có lợi cho dân thì làm
Bảo vệ quyền lợi của lao động di cư ở các nước CLMTV
Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Ðoàn
Từ góc nhìn của một người Mỹ gốc Việt (Tiếp theo và hết)(*)
Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hưng Yên
Bạn Nguyễn Thị Thúy Kiều đoạt giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng tuần thứ ba
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên lần thứ III
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh kỷ niệm 70 năm truyền thống
Phấn đấu trở thành trường học hiện đại, bản sắc và hội nhập, xứng tầm trung tâm quốc gia hàng đầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (*)