Tạo thống nhất để triển khai thực hiện Cương lĩnh tốt hơn, phù hợp hơn

Thứ Bảy, 10/08/2019, 10:29:05

NDĐT - Sáng 10-8, tại Hà Nội, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì hội thảo.

Tạo thống nhất để triển khai thực hiện Cương lĩnh tốt hơn, phù hợp hơn

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược 2021 - 2030 của Tiểu ban Kinh tế - xã hội xác định ba phương án mục tiêu. Các phương án này có phần đầu khác nhau song phần tiếp theo cơ bản diễn đạt như nhau, đó là: “đến năm 2030 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển hiện đại, theo định hướng XHCN”. Trong các phương án 1 và 2, mục tiêu đến năm 2030 có thêm cụm từ: “có thu nhập trung bình cao”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, Đại hội XIII của Đảng chưa đặt vấn đề sửa đổi Cương lĩnh và cũng không nên coi đề xuất mục tiêu như phương án 1 nêu trong Đề cương Báo cáo chính trị là sửa đổi Cương lĩnh, bởi con đường và mục tiêu cuối cùng không thay đổi là xây dựng CNXH, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thực tế, các văn kiện của Đảng đã có hai lần sửa đổi mục tiêu, đó là từ “cơ bản trở thành nước công nghiệp” thành “cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, rồi “sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. Mục tiêu tổng quát, cuối cùng Cương lĩnh đề ra là xây dựng CNXH. Cho nên, cần tập trung thảo luận để triển khai thực hiện Cương lĩnh tốt hơn, hiệu quả hơn và phù hợp hơn trong thời gian tới.

Đồng chí khẳng định, buổi tọa đàm này nhằm lắng nghe ý kiến, trao đổi, thảo luận của thành viên Nhóm tổng hợp chung, Tổ biên tập Tiểu ban Kinh tế - xã hội và một số chuyên gia để có thêm thống nhất trong việc xác định mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

HOÀNG LÂM