Chủ động thông tin về công tác khoa giáo

Thứ Sáu, 19/07/2019, 05:21:57

Sáng 18-7, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị giao ban công tác khoa giáo Đảng sáu tháng đầu năm 2019. Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Vũ Đức Đam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, chủ trì hội nghị.

Đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ hiệu quả của sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan công tác khoa giáo; tập trung những vấn đề gây bức xúc xã hội hiện nay trong giáo dục, đào tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ trẻ em, bảo vệ môi trường... Bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư về công tác khoa giáo để triển khai trên lĩnh vực, địa bàn. Công tác theo dõi, phối hợp giữa ban tuyên giáo và các ngành trên lĩnh vực khoa giáo đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến quan trọng trong gắn hoạt động khoa giáo với thực tiễn. Hầu hết các lĩnh vực khoa giáo đều có bước tiến bộ, phát triển đúng hướng; nhiều mô hình, dự án, đề tài về chủ đề gia đình, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm được triển khai…

Về nhiệm vụ sáu tháng cuối năm, Ban Tuyên giáo T.Ư hoàn thành các đề án tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, bảo đảm chất lượng và theo đúng kế hoạch thời gian trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tiếp tục phối hợp các bộ, ngành trong khối khoa giáo kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, trọng tâm là Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, hướng tới góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhấn mạnh sự cần thiết phối hợp trong tham mưu, xây dựng chương trình hành động thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Vũ Đức Đam nhấn mạnh, vấn đề quan trọng là phối hợp tốt hơn trong công tác khoa giáo, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về vai trò của khoa giáo. Để thúc đẩy khoa học phát triển, cần thiết kế cơ chế kinh tế phù hợp, chi ngân sách cho nghiên cứu khoa học, đôi khi chấp nhận cả rủi ro trong đầu tư. Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa, làm tốt hơn nữa việc dạy chữ, rèn người, dạy ý thức cho trẻ từ những việc nhỏ…

Kết luận hội nghị, ghi nhận kết quả công tác khoa giáo Đảng sáu tháng đầu năm 2019, đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, từ nay đến cuối năm, các bộ, ban, ngành cần phối hợp tham mưu thật tốt để Ban Bí thư sơ kết, tổng kết theo đúng quy định của Đảng về những nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực khoa giáo. Đồng chí đề nghị, phải nâng cao dự báo tình hình và chủ động thông tin, phải đi trước, mở đường chứ không để tình trạng chạy theo, nói lại; đồng thời cần thực hiện tốt kết hợp với truyền thông tốt, có sự phối hợp chặt chẽ trong giải quyết các vấn đề phát sinh. Theo đồng chí, những vấn đề của lĩnh vực khoa giáo tác động đến mọi tầng lớp xã hội, đến nhiều vùng, miền… cho nên cần phải giải quyết những vấn đề xã hội trên tinh thần cầu thị, khách quan, thẳng thắn, nhìn đúng vào bản chất của vấn đề để kịp thời phối hợp, xử lý. Một số vấn đề thuộc lĩnh vực khoa giáo rất cụ thể và có ý nghĩa chiến lược, có thể tích lũy góp phần bổ sung vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng thời tiếp tục triển khai thắng lợi các nhiệm vụ của công tác khoa giáo.

PV