Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Thứ Bảy, 20/04/2019, 05:04:36

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên (HGV) ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022” (Đề án). Mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ HGV ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; góp phần tạo chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ trong giai đoạn mới; giảm số vụ việc phải đưa ra tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của nhà nước.

Theo Đề án, giai đoạn 1 (2019 - 2020), ít nhất 95% tổ hòa giải ở cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, thành phần cơ cấu HGV theo quy định; từ 60% đến 75% HGV ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; đối với các xã, phường, thị trấn được chọn làm điểm chỉ đạo của T.Ư, tỷ lệ phải đạt 100%. Giai đoạn 2 (2021 - 2022), 100% HGV ở cơ sở mới được bầu, bổ sung, kiện toàn hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ; ít nhất 90% HGV ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải,...

PV