Tiếng nói từ cơ sở

Cán bộ “hai vai” ở thôn, bản

Thứ Bảy, 12/01/2019, 06:03:27

Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố, thường được gọi là cán bộ “hai vai” ở khu dân cư. Năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành nhất thể hóa hai chức danh nêu trên nhằm thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế từ cơ sở, gắn liền bảo đảm sự lãnh đạo xuyên suốt của Ðảng tới khu dân cư.

Cán bộ “hai vai” ở thôn, bản

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khê Thượng (xã Việt Dân, TX Đông Triều) Nguyễn Thanh Tùng tuyên truyền người dân xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh ở khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Thanh/Báo Quảng Ninh

Các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát, đánh giá nguồn nhân lực tại chỗ, chọn những đảng viên được quần chúng nhân dân tin tưởng bầu làm trưởng thôn, tiến tới bầu là bí thư chi bộ. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.402 trong tổng số 1.566 đảng viên được người dân bầu làm trưởng thôn. Thực tế cho thấy, mô hình này không chỉ bảo đảm tinh giản tổ chức, bộ máy, biên chế từ cơ sở, tiết kiệm chi phí hành chính, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả đầu tư cho cộng đồng dân cư. Mặt khác, đã tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp ủy, ban lãnh đạo thôn, từ việc tiếp thu kịp thời tinh thần chỉ đạo của cấp trên cho đến chỉ đạo thực hiện, giải quyết nhanh vấn đề phát sinh tại cơ sở. Vì vậy, nhiều địa phương khác đã và đang tập trung triển khai mô hình này. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chậm trễ thực hiện, thiếu đồng bộ, hoặc còn lúng túng về quy trình giải pháp bảo đảm triển khai dân chủ, đồng thuận cao.

Kinh nghiệm thực hiện hiệu quả chủ trương này của Quảng Ninh là do các cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo triển khai thống nhất quy trình giới thiệu đảng viên để nhân dân bầu trưởng thôn. Sau khi đảng viên được bầu làm trưởng thôn, tiếp tục được đại hội chi bộ giới thiệu bầu bí thư chi bộ. Cấp ủy, chính quyền địa phương chọn, giới thiệu nhân sự đảm nhiệm “hai vai” có năng lực lãnh đạo và quản lý điều hành, uy tín với nhân dân.

Mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố đã khẳng định tính hiệu quả ở nhiều địa phương. Ðây là mô hình cần được tổng kết, rút kinh nghiệm, từ đó có quy trình, cách làm phù hợp, thống nhất bảo đảm phát huy hiệu quả tại nhiều địa phương cả nước. Mặt khác, cần có chế độ chính sách, thống nhất phù hợp nhằm phát huy cao nhất năng lực của đội ngũ cán bộ “hai vai”, bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, tổ dân phố hiện nay.

Ðào Anh Tuấn