Lào Cai giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Thứ Tư, 25/03/2020, 03:41:32

* Bạc Liêu chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 4.0

Thực hiện Đề án cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, đến nay tỉnh Lào Cai đã phê duyệt danh mục 477 thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm ít nhất 30% thời gian giải quyết. Đến cuối tháng 12-2019, tỉnh đã chuẩn hóa tổng số 2.069 thủ tục hành chính (cấp tỉnh có 1.611 thủ tục, cấp huyện có 313 thủ tục và cấp xã là 145 thủ tục); phê duyệt danh mục 11 thủ tục hành chính thực hiện rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Lào Cai giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính

Tiếp nhận thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: THU NGỌC

Thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt hơn 97%, quá hạn chiếm 2,46%. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hướng tới thực hiện “năm tại chỗ”, đó là tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả thủ tục hành chính tại một nơi duy nhất. Thời gian tới, tỉnh tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước. Theo đó, các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống dịch vụ hành chính công để tăng tốc độ xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí; bảo đảm có ít nhất 90% cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử. Thực hiện rà soát, đăng ký cấp chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cho đơn vị và cho những người có thẩm quyền ký ban hành văn bản của đơn vị, bảo đảm 100% đơn vị trực thuộc và những người có thẩm quyền ký ban hành văn bản được cấp và tham gia chữ ký số văn bản điện tử. Các cơ quan và các đơn vị trực thuộc sử dụng chức năng tạo lập hồ sơ công việc để trình duyệt, trình ký, phục vụ việc ký số, gửi, nhận văn bản điện tử hoàn toàn trên hệ thống; bảo đảm 100% văn bản đi (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) được tạo lập hồ sơ công việc để trình duyệt, trình ký và gửi đi dưới dạng điện tử thông qua hệ thống. Chủ động tuyên truyền, khuyến khích, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính đã được triển khai thành dịch vụ công mức độ 3 và 4; tham gia ứng dụng mạng xã hội trong tra cứu trạng thái giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

* Để chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tỉnh Bạc Liêu xác định nội dung trọng tâm và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực tiếp cận cho các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tận dụng tối đa những lợi thế, cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để áp dụng vào công tác quản lý nhà nước, góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế; đồng thời chủ động ứng phó để giảm thiểu những tác động tiêu cực, bảo đảm quốc phòng an ninh, an toàn, công bằng xã hội và tính bền vững trong quá trình phát triển của tỉnh.

Tỉnh sẽ tập trung phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ và đổi mới công nghệ; xây dựng, triển khai các văn bản, chính sách mới; phát triển nguồn nhân lực; phát triển các ngành và công nghệ ưu tiên; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Cùng với đó, tỉnh tập trung đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, hành động, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; rà soát các quy hoạch phát triển của ngành, địa phương và xây dựng kế hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh theo xu thế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

PV và TTXVN